Bán hàng

Các chứng từ sử dụng

  • – Đơn hàng bán (Nếu có)
  • – Hóa đơn bán hàng
  • – Hàng bán bị trả lại (Nếu có)
  • – Phiếu thu Thu vào tài khoản ngân hàng (Ghi nhận thanh toán của khách hàng)

1. Tạo Đơn hàng bán (Nếu có)

Vào menu Bán hàng/ Đơn hàng bán/ Tạo mới

2. Tạo Hóa đơn bán hàng

Có thể tạo Hóa đơn bán  hàng từ trên cơ sở chứng từ Đơn hàng bán hoặc vào menu Bán hàng/ Hóa đơn bán hàng/ Tạo mới (Trong trường hợp không sử dụng Đơn hàng bán)

3. Tạo Hàng bán bị trả lại (Nếu có)

Có thể tạo chứng từ Hàng bán bị trả lại trên cơ sở chứng từ Hóa đơn bán hàng hoặc vào menu Bán hàng/ Hàng bán bị trả lại/ Tạo mới

Trên giao diện mới mở ra  điền các trường yêu cầu chứng từ sau đó nhấn Kết chuyển và đóng hoặc Kết chuyển

4. Phiếu thuThu vào tài khoản ngân hàng (Ghi nhận thanh toán của khách hàng)

Để nhận thanh toán từ khách hàng sử dụng 2 chứng từ Phiếu thu Thu vào tài khoản ngân hàng.

Có thể tạo 2 chứng từ đó trên cơ sở của chứng từ Hóa đơn bán hàng hoặc vào menu (Tiền gửi/Tiền mặt)/ Phiếu thu (Hoặc Thu vào tài khoản ngân hàng)/ Tạo mới chọn dạng giao dịch Từ khách hàng

Có thể sử dụng 2 chứng từ này để nhận khoản ứng trước từ khách hàng