Các công cụ tiện ích của phần mềm

Vào menu Chính/ Cài đặt/ Tiện ích

Tại đây có các công cụ

  1. Thiết lập nguyên tắc đánh số chứng từ

Khi bắt đầu sử dụng phần mềm có thể thiết lập số thứ tự bắt đầu của từng loại chứng từ theo mong muốn người sử dụng.

2. Đánh lại số chứng từ

Giúp đánh lại số chứng từ của từng loại chứng từ lần lượt theo thời gian

3. Ngày cấm thay đổi

Thiết lập ngày cấm theo đổi chứng từ theo ngày chung toàn dữ liệu hoặc có thể thiết lập ngày cấm đối với từng phần hành.

4. Xóa các đối tượng đánh dấu

Xóa hoàn toàn các dữ liệu được đặt dấu xóa ra khỏi hệ thống.

5. Kết nhập dữ liệu từ Excel

Công cụ để kết nhập các danh mục và số dư đầu kỳ

6. Kết xuất tất cả dữ liệu sang excel

Công cụ để xuất dữ liệu của hệ thống ra file excel

Một số công cụ hay sử dụng đã được đưa ra ngoài giao diện của Menu Cài đặt để tiện lợi cho quá trình thao tác.