Các công cụ tiện ích của phần mềm

Vào menu Chính/ Cài đặt/ Tiện ích

Tại đây có các công cụ

  1. Đánh số chứng từ

Khi bắt đầu sử dụng phần mềm có thể thiết lập số thứ tự bắt đầu của từng loại chứng từ theo mong muốn người sử dụng.

2. Đánh lại số chứng từ

Giúp đánh lại số chứng từ của từng loại chứng từ lần lượt theo thời gian

3. Ngày cấm thay đổi

Thiết lập ngày cấm theo đổi chứng từ theo ngày chung toàn dữ liệu hoặc có thể thiết lập ngày cấm đối với từng phần hành