Công cụ dụng cụ, chi phí trả trước

1.1 Mua công cụ dụng cụ về sử dụng ngay

 • – Định khoản bút toán:

Nợ TK 242 (TT200): Giá trị công cụ, dụng cụ (CCDC phân bổ nhiều lần)

Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

       Có TK 111, 112, 331…: Tổng giá thanh toán

 • – Nghiệp vụ Mua công cụ dụng cụ về sử dụng ngay được thực hiện trên phần mềm như sau:

 •    + Vào phân hệ Tài sản cố định – CCDC và chi phí trả trước\ Ghi nhận chi phí trả trước, nhấn nút Tạo mới;

 •    + Khai báo thông tin chi tiết về chứng từ Mua công cụ dụng cụ về sử dụng ngay:

     Dạng giao dịch: Chọn giao dịch Mua mới;

    Nhà cung cấp: Chọn nhà cung cấp CCDC;

    Tài khoản thanh toán: Chỉ ra tài khoản kế toán tương ứng với hình thức thanh toán cho nghiệp vụ phát sinh. Nếu tài khoản thanh toán là tài khoản 1111 hoặc 1121, cần chỉ ra khoản mục Tài khoản ngân hàngDạng lưu chuyển tiền tệ;

    Hóa đơn GTGT: nhập thông tin về Hóa đơn GTGT nhận được (nếu có);

Trong phần bảng chứng từ chỉ ra thông tin về Chi phí trả trước và các tham số về tiêu thức phân bổ chi phí. Nhấn nút Thêm để thêm dòng nhập liệu:

+ Khi khai báo thêm mới Chi phí trả trước, lưu ý trường Ngày bắt đầu là Ngày sử dụng chi phí và bắt đầu tiền hành phân bổ; chọn Kiểu chi phí là Công cụ dụng cụ, Thời gian sử dụng hữu ích (tháng)…

Sau đó nhấn Ghi lại và đóng và chọn vào trong bảng chứng từ;

Trong phần bảng chứng từ, tiếp tục nhập thông tin về Số lượng, Số tiền gồm thuế, Thuế suất GTGT…;

 •    + Nhập Diễn giải, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng;

 •    + Chọn tính năng  trên thanh công cụ, sau đó chọn phiếu cần in.   

1.2 Mua công cụ dụng cụ về nhập kho sau đó đưa vào sử dụng

 • – Định khoản bút toán:

Nợ TK 242: Chi phí trả trước

       Có TK 152, 153, 155, 156: giá trị CCDC        

 • – Nghiệp vụ Mua công cụ dụng cụ về nhập kho sau đó đưa vào sử dụng được thực hiện trên phần mềm như sau:

 •    + Vào phân hệ Tài sản cố định – CCDC và chi phí trả trước\ Ghi nhận chi phí trả trước, nhấn nút Tạo mới;

 •    + Khai báo thông tin chi tiết về chứng từ Mua công cụ dụng cụ về nhập kho sau đó đưa vào sử dụng:

     Dạng giao dịch: Chọn giao dịch Xuất từ kho;

     Kho bãi: Chọn kho chứa CCDC để xuất ra.

 •    + Trong phần bảng chứng từ chỉ ra thông tin về Chi phí trả trước, Mặt hàng và các tham số về tiêu thức phân bổ chi phí. Nhấn nút Thêmđể thêm dòng nhập liệu;

Khi khai báo thêm mới Chi phí trả trước, lưu ý trường Ngày bắt đầu là Ngày sử dụng chi phí và bắt đầu tiền hành phân bổ; chọn Kiểu chi phí là Công cụ dụng cụ, Thời gian sử dụng hữu ích (tháng)

Sau đó nhấn Ghi lại và đóng và chọn vào trong bảng chứng từ;

Trong phần bảng chứng từ, tiếp tục nhập thông tin về Số lượng công cụ dụng cụ;

 •    + Nhập Diễn giải, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng;

 •    + Chọn tính năng trên thanh công cụ, sau đó chọn phiếu cần in.   

1.3 Ghi nhận Chi phí trả trước

 • – Định khoản bút toán:

Nợ TK 242 Chi phí trả trước

       Có TK 1111, 1121, 3311        

 • – Nghiệp vụ Ghi nhận chi phí trả trước được thực hiện trên phần mềm như sau:

 •    + Vào phân hệ Tài sản cố định – CCDC và chi phí trả trước\ Ghi nhận chi phí trả trước, nhấn nút Tạo mới;

 •    + Khai báo thông tin chi tiết về chứng từ Ghi nhận chi phí trả trước:

     Dạng giao dịch: Chọn giao dịch Mua mới;

     Nhà cung cấp: Chọn nhà cung cấp dịch vụ;

     Tài khoản thanh toán: Chỉ ra tài khoản kế toán tương ứng với hình thức thanh toán cho nghiệp vụ phát sinh. Nếu tài khoản thanh toán là tài khoản 1121, cần chỉ ra khoản mục Tài khoản ngân hàngDạng lưu chuyển tiền tệ;

     Hóa đơn GTGT: nhập thông tin về Hóa đơn GTGT nhận được (nếu có);

+ Khi khai báo thêm mới Chi phí trả trước, lưu ý trường Ngày bắt đầu là Ngày sử dụng chi phí và bắt đầu tiền hành phân bổ; chọn Kiểu chi phí là Chi phí trả trước, Thời gian sử dụng hữu ích (tháng)…;

Sau đó nhấn Ghi lại và đóng và chọn vào trong bảng chứng từ;

Trong phần bảng chứng từ, tiếp tục nhập thông tin về Số tiền gồm thuế, Thuế suất GTGT…;

 •    + Nhập Diễn giải, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng;

 •    + Chọn tính năng  trên thanh công cụ, sau đó chọn phiếu cần in.