Hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm (nếu có)

Đầu năm kế toán phải thực hiện bút toán đầu kỳ là kết chuyển lãi lỗ

Căn cứ để kết chuyển lãi lỗ từ năm trước sang năm đó chính là số dư của tài khoản 421: Lợi nhuận chưa phân phối:
– Tài khoản 421 có 2 tài khoản cấp 2:
            + TK 4211: Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
            + TK 4212: Lợi nhuận chưa phân phối năm nay.

– Để xác định được kết quả hoạt động doanh của năm trước thì chúng ta phải dựa vào số dư của TK 4212 Trên bảng cân đối phát sinh tài khoản của năm trước.
+ Nếu TK 4212 có số dư bên Nợ => Năm trước Doanh nghiệp LỖ
Kết chuyển lỗ, kế toán hạch toán:
            Nợ TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước
                        Có TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay
+ Nếu TK 4212 có số dư bên Có => Năm trước Doanh nghiệp LÃI
Kết chuyển lãi, kế toán hạch toán:
            Nợ TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm nay
                        Có TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước

Để thực hiện việc kết chuyển này trong Accotingsuite ta sử dụng chứng từ Giao dịch thủ công (Menu Kế toán/ Giao dịch thủ công/ Tạo mới)