Thiết lập ban đầu

Bắt đầu làm việc với chương trình bằng việc điền thông tin doanh nghiệp, chọn chế độ kế toán, thiết lập các phần hành, để từ đó bắt đầu tiến hành kế toán trong chương trình
Xem thêm

Nhập thông tin danh mục

Từ việc nhập danh mục đối tác, mặt hàng, kho bãi, tiền tệ để bắt đầu làm việc với chương trình
Xem thêm

Nhập số dư ban đầu

Nhập số dư đầu kỳ của doanh nghiệp để bắt đầu làm việc năm tài chính mới
Xem thêm

Hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm (nếu có)

Đầu năm, kế toán phải thực hiện bút toán kết chuyển lãi lỗ năm trước(nếu có)
Xem thêm

Quy trình mua hàng

Hỗ trợ toàn bộ quá trình mua hàng từ việc ghi nhận đơn hàng, hóa đơn mua hàng, tiếp nhập chi phí bổ sung, trả lại hàng nhà cung cấp đến việc thanh toán công nợ với nhà cung cấp
Xem thêm

Quy trình bán hàng

Hỗ trợ toàn bộ quy trình bán hàng từ đơn hàng bán, hóa đơn bán hàng, hàng bán bị trả lại đến việc thanh toán với khách hàng
Xem thêm

Quy trình tiền mặt

Ghi nhận phiếu thu, phiếu chi, quy trình tạm ứng bằng tiền mặt
Xem thêm

Quy trình tiền gửi

Ghi nhận thu, chi từ tài khoản ngân hàng,quy trình tạm ứng bằng tiền gửi ngân hàng
Xem thêm

Quy trình tài sản cố định

Ghi nhận việc mua mới tài sản cố định và đưa vào sử dụng, nâng cấp cũng như thanh lý tài sản cố định
Xem thêm

Quy trình công cụ dụng cụ, chi phí trả trước

Tiếp nhận các chi phí trả trước, công cụ dụng cụ
Xem thêm

Quy trình tiền lương

Từ việc khai báo thông tin người lao động, tính lương và các khoản trích theo lương
Xem thêm

Quy trình sản xuất

Bao gồm: Thiết lập sử dụng quy trình sản xuất; Tập hợp chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, sản xuất chung; Nhập kho thành phẩm và tính giá thành
Xem thêm

Quy trình kho bãi

Bao gồm các nghiệp vụ Điều chuyển hàng hóa, Đóng bộ (tách bộ), Kiểm kê hàng hóa(hàng tồn kho)
Xem thêm

Quy trình bán hàng ký gửi Đại lý (Bên ký gửi)

Gồm 3 bước, từ Xuất hàng đem ký gửi, Lập bảng kê hàng bán của người nhận bán hộ đến Lập Phiếu thu hoặc Giấy báo có khi bên đại lý gửi tiền hàng.
Xem thêm

Kết chuyển lãi lỗ cuối kỳ

Cuối tháng, kế toán thực hiện chứng từ Đóng tháng để lên Bảng cân đối và xác định kết quả kinh doanh
Xem thêm

Xem báo cáo cuối kỳ

Hệ thống có đầy đủ các báo cáo quản trị, báo cáo tài chính, bộ sổ sách kế toán theo quy định
Xem thêm

Các công cụ tiện ích của phần mềm

Chương trình có sẵn các công cụ tiện ích giúp cho người sử dụng thao tác nhanh hơn, tiết kiệm thời gian
Xem thêm