Sản xuất

Kế toán sản xuất, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ, công trình xây lắp

+ Ghi nhận chi phí sản xuất (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí máy thi công, chi phí chung)

+ Phân bổ chi phí chung (cho phép lựa chọn từ nhiều phương pháp phân bổ)

+ Tự động hóa việc tính toán giá thành