• Hạch toán tài sản cố định hữu hình và vô hình được tiến hành theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 3 và 4.

  Tự động hóa các nghiệp vụ chính

  • Tiếp nhận và đưa vào sử dụng
  • Nâng cấp tài sản
  • Thanh lý tài sản
  • Tính khấu hao theo ngày

  Thay đổi tham số tính khấu hao: ngừng trích, thay đổi tài khoản trích khấu hao, thay đổi thời gian trích, thay đổi nguyên giá