• Nhập dữ liệu trên cơ sở các phiếu thu, phiếu chi và các chứng từ ngân hàng.
    • Tự đông hóa các nghiệp vụ hạch toán với người bán, người mua, người nhận tạm ứng, ghi nhận các khoản tiền trong hóa đơn thanh toán, mua hàng, bán hàng bằng ngoại tệ, tự động đánh giá chênh lệch tỷ giá.
    • Việc ghi nhận các giao dịch vốn bằng tiền được tự động chia thành hai dạng: thanh toán và ứng trước. Trên cơ sở phiếu thu, phiếu chi tự động lập ra số quỹ tiền mặt