Kho bãi

1.1 Điều chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm

 • – Định khoản bút toán:

Nợ TK 152, 153, 155, 156: Chi tiết theo mặt hàng

Có TK 152, 153, 155, 156: Chi tiết theo mặt hàng

 • – Nghiệp vụ Điều chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm thực hiện trên phần mềm như sau:
 •    + Vào phân hệ Hàng tồn kho\ Phiếu chuyển hàng hóa, nhấn nút Tạo mới;
 •    + Khai báo thông tin chi tiết về chứng từ Điều chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm:

     Dạng giao dịch: Điều chuyển hàng hóa;

     Kho xuất: Chọn kho xuất hàng;

     Kho nhập: Chọn kho nhập hàng.

 •    + Thẻ Mặt hàng: Điền các thông tin về Mặt hàng, Số lượng.
 •    + Nhập Diễn giải, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng;
 •    + Chọn tính năng  trên thanh công cụ, sau đó chọn phiếu cần in.

1.2 Xuất vật tư vào sử dụng

 • – Định khoản bút toán:

Nợ TK 154, 621, 623, 627…
Có TK 152, 153, 155, 156     : chi tiết theo mặt hàng

 • – Nghiệp vụ Xuất vật tư vào sử dụng thực hiện trên phần mềm như sau:
 •    + Vào phân hệ Tính giá thành\ Xuất sử dụng, nhấn nút Tạo mới, chọn dạng giao dịch Xuất sử dụng;
 •    + Khai báo thông tin chi tiết về chứng từ Điều chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm:

     Kho xuất: Chọn kho xuất hàng hóa;

     Bộ phận: Chọn bộ phận xuất hàng (nếu cần);

    Mặt hàng: Chọn Mặt hàng cần xuất sử dụng;

    Vụ việc: Chỉ ra đối tượng tập hợp chi phí;

    Tài khoản kế toán: Chỉ ra tài khoản chi phí.

 •    + Nhập Diễn giải, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng;
 •    + Chọn tính năng  trên thanh công cụ, sau đó chọn phiếu cần in.

 1.3 Đóng bộ sản phẩm

 • – Định khoản bút toán:

Nợ TK 156
Có TK 152, 153, 155, 156

 • – Nghiệp vụ Đóng bộ sản phẩm thực hiện trên phần mềm như sau:
 •    + Vào phân hệ Hàng tồn kho\ Đóng bộ (Tách bộ), nhấn nút Tạo mới;
 •    + Khai báo thông tin chi tiết về chứng từ Đóng bộ sản phẩm

     Giao dịch: Đóng bộ;

    Kho bãi: Chọn kho nhập bộ sản phẩm;

    Bộ sản phẩm: Chọn hoặc tạo mới bộ sản phẩm, chỉ ra Số lượng nhập và Đơn vị tính của bộ sản phẩm tạo ra;

+ Tại phần bảng chứng từ, khai báo thông tin về Mặt hàng (thành phần tạo nên bộ sản phẩm), Số lượng, Kho bãi xuất;

 •    + Nhập Diễn giải, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng;
 •    + Chọn tính năng  trên thanh công cụ, sau đó chọn phiếu cần in.

1.4 Tách bộ sản phẩm

 • – Định khoản bút toán:

Nợ TK:  152, 153, 155, 156

Có TK 156

 • – Nghiệp vụ Tách bộ sản phẩm thực hiện trên phần mềm như sau:
 •    + Vào phân hệ Hàng tồn kho\ Đóng bộ (Tách bộ), nhấn nút Tạo mới;
 •    + Khai báo thông tin chi tiết về chứng từ Tách bộ sản phẩm:

     Giao dịch: Tách bộ;

     Kho bãi: Chọn kho xuất bộ sản phẩm;

     Bộ sản phẩm: Chọn bộ sản phẩm cần tách bộ. Số lượngĐơn vị tính của bộ sản phẩm cần tách bộ;

+ Tại phần bảng chứng từ, khai báo thông tin về Mặt hàng (thành phần tạo nên bộ sản phẩm), Số lượng, Kho bãi nhập;

 •    + Nhập Diễn giải, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng;
 •    + Chọn tính năng  trên thanh công cụ, sau đó chọn phiếu cần in.

1.5 Kiểm kê hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm trong kho

 • – Định khoản bút toán:
 •    + Ghi nhận các khoản thừa hàng tồn kho khi kiểm kê chưa xác định rõ nguyên nhân:

Nợ TK 152, 155, 156

Có TK 3381 (nếu chưa phát hiện được nguyên nhân)

 •    + Các khoản thiếu hụt phát hiện khi kiểm kê chưa xác định rõ nguyên nhân:

Nợ TK 1381: Phải thu khác (trường hợp chưa xác định được nguyên nhân)

Có TK 152, 155, 156

 • – Nghiệp vụ Kiểm kê hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm trong kho thực hiện trên phần mềm như sau:
 •    + Vào phân hệ Hàng tồn kho\ Kiểm kê hàng tồn kho, nhấn nút Tạo mới;
 •    + Khai báo thông tin chi tiết về chứng từ Kiểm kê hàng tồn kho:

     Kho bãi: Chọn kho bãi cần kiểm kê;

     Điền theo số dư trong kho: Khi nhấn nút này sẽ hiện ra số tồn của tất cả các mặt hàng còn tồn trong kho theo sổ sách kế toán;

     Điền lại số lượng và số tiền kế toán: Sử dụng nút này để điền lại Số lượngSố tiền kế toán mà không làm ảnh hưởng số liệu đến cột Số lượng thực tế;

 •    + Nhập Diễn giải, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng;
 •    + Chọn tính năng  trên thanh công cụ, sau đó chọn phiếu cần in.