Nhập số dư ban đầu

Vào menu Kế toán/ Nhập số dư đầu kỳ/ Tạo mới

Tại giao diện cửa sổ mới hiện ra nhập số dư các tài khoản tương ứng với các tab, trong mỗi tab khi nhấn nút Thêm/ Hiển thị tất cả chương trình có gợi ý các tài khoản có thể nhập vào tab đó.

Sau khi nhập xong số dư các tài khoản nhấn Kết chuyển và đóng hoặc Kết chuyển