Nhập số dư ban đầu

Vào menu Kế toán/ Nhập số dư đầu kỳ/ Tạo mới

Tại giao diện cửa sổ mới hiện ra nhập số dư các tài khoản tương ứng với các tab, trong mỗi tab khi nhấn nút Thêm/ Hiển thị tất cả chương trình có gợi ý các tài khoản có thể nhập vào tab đó.

Sau khi nhập xong số dư các tài khoản nhấn Kết chuyển và đóng hoặc Kết chuyển

Khi nhấn vào nút “Lưu bảng trống để điền” phần mềm tự sinh 1 file excel để người dung điền nội dung cần kết nhập.