Nhập thông tin danh mục

1. Nhập danh mục đối tác

Vào menu Cài đặt/ Đối tác/ Tạo mới

Đối tác tạo mới có thể là Pháp nhân/Cá nhân và có mối quan hệ là khách hàng/Nhà cung cấp/Người lao động

Tại giao diện cửa sổ hiện ra nhập thông tin của đối tác sau đó nhấn Ghi lại và đóng

Có thể sử dụng bộ xử lý để kết nhập danh mục đối tác từ excel có sẵn trong chương trình tại menu Cài đặt/ Kết nhập dữ liệu từ tệp

2. Nhập danh mục mặt hàng

Vào menu Cài đặt/ Mặt hàng/ Tạo mới

Tại giao diện cửa sổ hiện ra nhập các thông tin về mặt hàng

Có thể sử dụng bộ xử lý để kết nhập danh mục mặt hàng từ excel có sẵn trong chương trình tại menu Cài đặt/ Kết nhập dữ liệu từ tệp

3. Nhập danh mục kho bãi

Có thể thêm mới kho bãi tại phần thiết lập ban đầu hoặc vào menu Hàng tồn kho/ Kho bãi/ Tạo mới

Tại giao diện cửa sổ mới hiện ra nhập tên kho và các thông tin khác (nếu có)

4. Nhập danh mục tiền tệ

Có thể thêm mới Tiền tệ tại phần thiết lập ban đầu hoặc vào menu Danh sách / Tiền tệ/ Tạo mới

Tại giao diện cửa sổ mới hiện ra nhập các thông tin về tiền tệ và tỷ giá

Sau khi khai báo xong: