Nhập thông tin danh mục

1.Nhập danh mục đối tác

Vào menu Cài đặt/ Đối tác/ Tạo mới

Tại giao diện cửa sổ hiện ra nhập thông tin của nhà cung cấp, khách hàng và người lao động

Nếu là khách hàng và nhà cung cấp cần điền các thông tin:

Nếu là người lao động cần điền các thông tin:

Có thể sử dụng bộ xử lý để kết nhập danh mục đối tác từ excel có sẵn trong chương trình tại menu Chính/ Cài đặt/ Tiện ích/ Kết nhập dữ liệu từ Excel

2. Nhập danh mục mặt hàng

Vào menu Cài đặt/ Mặt hàng/ Tạo mới

Tại giao diện cửa sổ hiện ra nhập các thông tin về mặt hàng

Có thể sử dụng bộ xử lý để kết nhập danh mục mặt hàng từ excel có sẵn trong chương trình tại menu Chính/ Cài đặt/ Tiện ích/ Kết nhập dữ liệu từ Excel

3. Nhập danh mục kho bãi

Có thể thêm mới kho bãi tại phần thiết lập ban đầu hoặc vào menu Hàng tồn kho/ Kho bãi/ Tạo mới

Tại giao diện cửa sổ mới hiện ra nhập tên kho và các thông tin khác (nếu có)

4. Nhập danh mục tiền tệ

Có thể thêm mới Tiền tệ tại phần thiết lập ban đầu hoặc vào menu Danh sách / Tiền tệ/ Tạo mới

Tại giao diện cửa sổ mới hiện ra nhậpcác thông tin về tiền tệ và tỷ giá

Sau khi khai báo xong: