Quản lý hóa đơn GTGT đầu ra

1. Hóa đơn giấy

1.1 Tạo mẫu hóa đơn

  • – Vào phân hệ Kế toán\ Mẫu hóa đơn GTGT, nhấn nút Tạo mới và khai báo các thông tin Mẫu hóa đơn của doanh nghiệp.
  • – Sau đó nhấn nút Ghi lại và đóng.

1.2 Thông báo phát hành hóa đơn

  • – Vào phân hệ Kế toán\ Thông báo phát hành hóa đơn GTGT, nhấn nút Tạo mới;

– Khai báo các thông tin: Mẫu hóa đơn, Ký hiệu, Ngày bắt đầu sử dụng, Số bắt đầu, Số lượng hóa đơn phát hành;

Sau đó nhấn nút Kết chuyển và đóng.

1.3 Thông báo hủy (xóa bỏ) hóa đơn GTGT

Vào phân hệ Kế toán\ Thông báo hủy (xóa bỏ) hóa đơn GTGT, nhấn nút Tạo mới;

Khai báo các thông tin: Mẫu hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn phát hành cần hủy bỏ (xóa bỏ);

Trường hợp muốn xóa bỏ toàn bộ số hóa đơn chưa sử dụng: nhấn nút Đóng sê-ri (trong toàn kỳ);

Trường hợp muốn xóa bỏ những hóa đơn chưa xuất dùng tính đến số hóa đơn cao nhất: nhấn nút Điền các mục chưa được sử dụng (theo ngày);

1.4 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

– Vào phân hệ Báo cáo\ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (biểu mẫu BC26/AC), chọn Kỳ và nhấn nút Lập báo cáo.

2. Hóa đơn điện tử

Vào phân hệ Thiết lập\ Thiết lập các tham số kế toán\ Thiết lập chung\ Quản lý hóa đơn GTGT đầu ra, tích chọn Điện tử;

Khai báo các tham số liên quan đến hóa đơn điện tử: chọn Nhà cung cấp hóa đơn điện tử, thiết lập Áp dụng từ ngày và các tham số để truy cập vào hóa đơn điện tử.

Sau đó nhấn Ghi lạiĐóng.