Quy trình công cụ dụng cụ, chi phí trả trước

Vào Menu Tài sản khác/ Ghi nhận chi phí trả trước/ Tạo mới.

Tại đây, chọn dạng giao dịch là Mua mới hoặc Xuất từ kho.

1. Mua mới Công cụ dụng cụ (Chi phí trả trước)

Trên giao diện chứng từ mở ra, nhập liệu các trường theo yêu cầu:

+ Ngày chứng từ

+ Tài khoản thanh toán: chỉ ra tài khoản kế toán tương ứng với hình thức thanh toán (Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng, Công nợ…) cho nghiệp vụ tăng tài sản cố định.

+ Với mỗi tài khoản thanh toán sẽ có gắn khoản mục riêng. Ví dụ: Nếu tài khoản thanh toán là “1121”, cần chỉ ra khoản mục “Tài khoản ngân hàng” và “Dạng lưu chuyển tiền tệ”.

+ Nhà cung cấp

+ Hóa đơn giá trị gia tăng: nhập thông tin về Hóa đơn GTGT nhận được (nếu có).

  • Trong phần bảng chứng từ chỉ ra thông tin về Chi phí trả trước và các tham số về tiêu thức phân bổ chi phí. Nhấn nút Thêm để thêm dòng nhập liệu.

+ Khi khai báo thêm mới Chi phí trả trước, lưu ý trường Ngày bắt đầu là Ngày sử dụng chi phí và bắt đầu tiền hành phân bổ; chọn Kiểu chi phí là Chi phí trả trước hoặc Công cụ dụng cụ, Thời gian phân bổ, Bộ phận,…

Sau đó nhấn Ghi lại và đóng và chọn vào trong bảng chứng từ
 
Trong phần bảng chứng từ, tiếp tục nhập thông tin về Số lượng, Số tiền gồm thuế, Thuế suất
 

Cuối cùng nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng

2. Xuất công cụ dụng cụ từ kho đưa vào sử dụng (Dạng giao dịch Xuất từ kho)

Trên giao diện chứng từ mở ra, nhập liệu các trường theo yêu cầu:

+ Ngày chứng từ

+ Tài khoản thanh toán: chỉ ra tài khoản công cụ dụng cụ 1531 và chỉ ra Kho bãi xuất công cụ dụng cụ.

Trong phần bảng chứng từ chỉ ra thông tin về Chi phí trả trước, Mặt hàng và các tham số về tiêu thức phân bổ chi phí. Nhấn nút Thêm để thêm dòng nhập liệu.

Khai báo tạo mới Chi phí trả trước (Công cụ dụng cụ) tương tự như trường hợp 1.

Sau đó nhấn Ghi lại và đóng và chọn vào trong bảng chứng từ

  • Cuối cùng nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng