Quy trình dụng cụ công cụ, chi phí trả trước

Vào Menu Tài sản khác/ Tiếp nhận chi phí trả trước/ Tạo mới

  • Trên giao diện chứng từ mở ra, nhập liệu các trường theo yêu cầu:

+ Ngày chứng từ

+ Tài khoản thanh toán: chỉ ra tài khoản kế toán tương ứng với hình thức thanh toán (Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng, Công nợ…) cho nghiệp vụ tăng tài sản cố định.

+ Với mỗi tài khoản thanh toán sẽ có gắn khoản mục riêng. Ví dụ: Nếu tài khoản thanh toán là “1121”, cần chỉ ra khoản mục “Tài khoản ngân hàng” và “Dạng lưu chuyển tiền tệ”.

+ Hóa đơn giá trị gia tăng: nhập thông tin về Hóa đơn GTGT nhận được (nếu có).

  • Trong phần bảng chứng từ chỉ ra thông tin về Chi phí trả trước và các tham số về tiêu thức phân bổ chi phí. Nhấn nút Thêm để thêm dòng nhập liệu.

+ Khi khai báo thêm mới Chi phí trả trước, lưu ý trường Ngày bắt đầu là Ngày sử dụng chi phí và bắt đầu tiền hành phân bổ; chọn Kiểu chi phí là Chi phí trả trước hoặc Công cụ dụng cụ.

+ Điền tiêu thức phân bổ: Số lượng (nếu là Công cụ dụng cụ), Thời gian phân bổ, Bộ phận, Người chịu trách nhiệm, Số tiền gồm thuế, Tài khoản chi phí…

  • Cuối cùng nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng