Quy trình kho bãi

  1. Điều chuyển hàng hóa

Vào Menu Hàng tồn kho/Điều chuyển hàng hóa/Tạo mới

2. Đóng bộ (Tách bộ)

Chú ý khi tạo danh mục mặt hàng để đóng bộ (Tách bộ)

Vào menu Hàng tồn kho/Đóng bộ (Tách bộ)/Tạo mới

3. Kiểm kê hàng hóa

Vào menu Hàng tồn kho/Kiểm kê hàng hóa/Tạo mới