Quy trình mua hàng

1. Mua hàng trong nước

Các chứng từ sử dụng:

Đơn hàng mua (Nếu có)

Hóa đơn mua hàng

Tiếp nhận chi phí bổ sung (Nếu có)

Trả lại hàng cho nhà cung cấp

Phiếu chiChi từ tài khoản ngân hàng (Ghi nhận thanh toán với nhà cung cấp)

a. Tạo Đơn hàng mua (Nếu có)

Vào menu Mua hàng/ Đơn hàng mua/ Tạo mới

b. Tạo Hóa đơn mua hàng

Có thể tạo Hóa đơn mua hàng từ trên cơ sở chứng từ Đơn hàng mua hoặc vào menu Mua hàng/ Hóa đơn mua hàng/ Tạo mới (Trong trường hợp không sử dụng Đơn hàng mua)

– Nếu nhập trên cơ sở Đơn hàng mua các thông tin trên đơn Nhà cung cấp, Kho bãi, Mặt hàng sẽ chuyển tự động sang Hóa đơn mua hàng

– Nếu không sử dụng nhập trên cơ sở Đơn hàng mua thì khi tạo mới Hóa đơn mua hàng cần điền đầy đủ các trường theo yêu cầu.

– Nếu mua hàng không qua công nợ ta chọn tài khoản tiền tương ứng tại trường Tài khoản phải trả

– Sử dụng thẻ Chi phí khi mua dịch vụ không nhập kho

– Sau khi điền đầy đủ thông tin nhấn nút Kết chuyển và đóng hoặc nút Kết chuyển để kết chuyển chứng từ

c. Tạo Tiếp nhận chi phí bổ sung (Nếu có)

Trong quá trình mua hàng nếu phát sinh các chi phí tính vào giá trị hàng hóa như vận chuyển, bốc dỡ… thì sử dụng chứng từ Tiếp nhận chi phí bổ sung

Có thể tạo chứng từ Tiếp nhận chi phí bổ sung từ trên cơ sở chứng từ Hóa đơn mua hàng hoặc vào menu Mua hàng/ Tiếp nhận chi phí bổ sung/ Tạo mới

Tại giao diện cửa sổ mới hiện ra nhập các thông tin yêu cầu của chứng từ

Tại thẻ Mặt hàng

d. Tạo Trả lại hàng cho nhà cung cấp (Nếu có)

Có thể tạo chứng từ Trả lại hàng cho nhà cung cấp trên cơ sở chứng từ Hóa đơn mua hàng hoặc vào menu Mua hàng/Trả lại hàng cho nhà cung cấp/Tạo mới

e. Thanh toán công nợ (Phiếu chi hoặc Chi từ tài khoản ngân hàng)

Để thanh toán công nợ với nhà cung cấp sử dụng 2 chứng từ Phiếu chiChi từ tài khoản ngân hàng.

Có thể tạo 2 chứng từ đó trên cơ sở của chứng từ Hóa đơn mua hàng hoặc vào menu (Tiền gửi/Tiền mặt)/ Phiếu chi (Hoặc Chi từ tài khoản ngân hàng)/ Tạo mới chọn dạng Thanh toán Đến nhà cung cấp

Có thể sử dụng 2 chứng từ này để trả tiền trước cho nhà cung cấp

2. Mua hàng nhập khẩu

Các chứng từ sử dụng giống như mua hàng trong nước, chỉ khác phần tiền tệ tại các chứng từ và thay chứng từ Hóa đơn mua hàng thành chứng từ Hóa đơn mua hàng (Nhập khẩu)

Chú ý khi tạo mới đối tác nước ngoài về Tiền tệ mặc địnhTài khoản phải trả và Hợp đồng