Quy trình sản xuất

1. Thiết lập sử dụng quy trình sản xuất

Để bắt đầu làm việc với quy trình sản xuất trong chương trình, cần thiết lập như sau: Vào Chính/ Cài đặt/ Sản xuất: tích vào hộp kiểm Sử dụng sản xuất.

Nếu trong doanh nghiệp theo dõi hạch toán cho nhiều bộ phận: tích vào hộp kiểm Kế toán chi phí theo bộ phận.

Lựa chọn Phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung

Quy trình sản xuất trong chương trình sẽ được tập hơp gồm 4 bước:

Bước 1: Tập hợp chi phí nguyên vật liệu

Bước 2: Tập hợp chi phí nhân công

Bước 3: Tập hợp chi phí sản xuất chung

Bước 4: Nhập kho thành phẩm và tính giá thành

2. Tập hợp chi phí nguyên vật liệu 

Mua nguyên vật liệu về nhập kho (nếu cần)

Vào Mua hàng/ Hóa đơn mua hàng/Tạo mới.  Điền các thông tin về: ngày tháng, kho bãi, đối tác, mặt hàng, số lượng, đơn giá.

Đưa Nguyên vật liệu vào tham gia trong quá trình sản xuất tạo sản phẩm:

Vào Sản xuất/ Xuất sử dụng /Tạo mới

Ghi nhận số lượng nguyên vật liệu tham gia vào sản xuất ra thành phẩm, thông tin về các khoản mục của tài khoản tập hợp chi phí tính giá thành: Bộ phận, Nhóm, Dạng chi phí

Sau khi nhập liệu xong, nhấn nút Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng để hoàn thành nhập liệu.

3. Tập hợp chi phí nhân công

Vào Tiền lương/ Tính lương

– Tiền lương trực tiếp cho sản phầm thì được hạch toán vào tài khoản 622 hoặc 1541

– Tiền lương gián tiếp, chung cho bộ phận thì được hạch toán vào tài khoản 627 hoặc 1547 để phân bổ cho các thành phẩm.

Sau khi nhập liệu xong, nhấn nút Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng để hoàn thành nhập liệu.

4. Tập hợp chi phí sản xuất chung

Chi phí chung có thể là: chi phí lương gián tiếp, chi phí phân bổ CCDC, chi phí trả trước, chi phí khấu hao tài sản cố định…(các chi phí này có các quy trình riêng khác bổ trợ)

Phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung đã được thiết lập từ trước. Trên cơ sở đó, chi phí sản xuất chung sẽ được phân bổ trong chứng từ Đóng tháng.

5. Nhập kho thành phẩm và tính giá thành

Nhập kho thành phẩm

Vào Sản xuất/ Sản xuất/ Tạo mới

Lưu ý: tại cột Nhóm cần chỉ ra giống Nhóm khi tập hợp chi phí

Tính giá thành

Để tính giá thành vào: Kế toán/ Đóng tháng

Điền Kỳ là tháng cần đóng. Sau đó nhấn nút Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng để hoàn thành nhập liệu.