Quy trình tài sản cố định

 1. Mua mới tài sản cố định và đưa vào sử dụng

Vào Menu Tài sản khác/ Tiếp nhận tài sản cố định/ Tạo mới

 • Trên giao diện chứng từ đang mở ra, nhập liệu vào các trường yêu cầu:

+ Ngày chứng từ

+ Tài khoản thanh toán: chỉ ra tài khoản kế toán tương ứng với hình thức thanh toán (Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng, Công nợ…) cho nghiệp vụ tăng tài sản cố định.

+ Với mỗi tài khoản thanh toán sẽ có gắn khoản mục riêng. Ví dụ: Nếu tài khoản thanh toán là “1121”, cần chỉ ra khoản mục “Tài khoản ngân hàng” và “Dạng lưu chuyển tiền tệ”.

+ Hóa đơn giá trị gia tăng: nhập thông tin về Hóa đơn GTGT nhận được (nếu có).

 • Trong phần bảng chứng từ, chỉ ra thông tin về Tài sản cố định và các tham số khấu hao tài sản cố định. Nhấn nút Thêm để thêm dòng nhập liệu.

+ Khi khai báo thêm mới Tài sản cố định, lưu ý trường Ngày bắt đầu là Ngày đưa tài sản cố định vào sử dụng và bắt đầu trích khấu hao.

+ Điền các tham số khấu hao: Bộ phận, Người chịu trách nhiệm, Số tiền gồm thuế, Thời gian sử dụng hữu ích….

 • Cuối cùng, nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng.

 • Trường hợp khi mua Tài sản cố định có phát sinh thêm chi phí bổ sung đưa vào nguyên giá của tài sản, từ chứng từ Tiếp nhận tài sản cố định, nhấn nút Tạo trên cơ sở chọn Tiếp nhận chi phí bổ sung. Sau đó nhập liệu các thông tin về chi phí bổ sung như nghiệp vụ mua hàng thông thường.

2. Nâng cấp tài sản cố định

Các bước thực hiện:

 • Tập hợp chi phí phát sinh liên quan đến nghiệp vụ nâng cấp tài sản vào tài khoản 2413 (như nhập tăng một khoản chi phí bình thường). Thao tác thực hiện có thể tham khảo quy trình mua hàng, quy trình tiền mặt, tiền gửi…

 • Sau khi tập hợp đầy đủ chi phí, nhập chứng từ Nâng cấp tài sản cố định, tất toán tài khoản 2413.

Vào Menu Tài sản khác/ Nâng cấp tài sản cố định/ Tạo mới

 • Trên giao diện chứng từ mở ra, nhập liệu vào các trường theo yêu cầu:

+ Ngày chứng từ: ngày nâng cấp tài sản cố định

+ Tài sản cố định: chỉ ra tài sản cần nâng cấp

 • Tại thẻ Giá trị: tích vào hộp kiểm Thay đổi nguyên giá,

+ Số tiền (thêm): nhập giá trị tăng thêm của nguyên giá

+ Tài khoản hạch toán: Chỉ ra tài khoản 2413.

 • Tại thẻ Thời gian sử dụng: tích vào hộp kiểm Thay đổi thời gian sử dụng hữu ích, nhập thời gian sử dụng hữu ích mới của tài sản.

 • Tại thẻ Tài khoản kế toán: tích vào hộp kiểm Thay đổi tài khoản nếu muốn thay đổi Bộ phận quản lý, Tài khoản chi phí phân bổ…

3. Thanh lý tài sản cố định

Vào Menu Tài sản khác/ Thanh lý tài sản cố định/ Tạo mới.

 • Trên giao diện chứng từ mở ra, nhập liệu các trường theo yêu cầu:

+ Ngày chứng từ

+ Tài khoản thanh toán: chỉ ra tài khoản kế toán tương ứng với hình thức thanh toán (Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng, Công nợ…) cho nghiệp vụ thanh lý tài sản cố định.

+ Tài khoản thu nhậpTài khoản chi phí: đưa ra mặc định

+ Dạng thu nhập: chọn dạng thu nhập phù hợp. Trong trường hợp này, có thể chọn dạng: Lãi thanh lý/ nhượng bán TSCĐ

+ Dạng chi phí: chọn dạng thu nhập phù hợp. Trong trường hợp này, có thể chọn dạng: Lỗ thanh lý/ nhượng bán TSCĐ

+ Hóa đơn giá trị gia tăng: Nếu doanh nghiệp có quản lý hóa đơn GTGT đầu ra trên phần mềm thì chương trình sẽ tự động đưa ra số hóa đơn GTGT tiếp theo.

 • Trong phần bảng chứng từ, chỉ ra Tài sản cố định cần thanh lý, Số tiền gồm thuế GTGT, Thuế suất GTGT.