Quy trình tiền gửi

  1. Thu vào tài khoản ngân hàng

Vào menu (Tiền gửi/Tiền mặt)/ Thu vào tài khoản ngân hàng/ Tạo mới

Trên giao diện mới mở ra chọn dạng Thu phù hợp sau đó điền các trường yêu cầu của chứng từ

2. Chi từ tài khoản ngân hàng

Vào menu (Tiền gửi/Tiền mặt)/ Chi từ tài khoản ngân hàng/ Tạo mới

Trên giao diện mới mở ra chọn dạng Thanh toán phù hợp sau đó điền các trường yêu cầu chứng từ