Quy trình tiền lương

  1. Khai báo thông tin người lao động

Vào menu Chính/Đối tác/Tạo mới Hoặc menu Tiền lương/Người lao động/Tạo mới

Tại chứng từ Tiếp nhận điền các thông tin cần thiết:

2. Tính lương

Vào menu Tiền lương/Tính lương/Tạo mới

3. Điều chuyển, Thôi việc người lao động

Nếu phát sinh các quyết định thay đổi mức lương, điều chuyển, thôi việc -> Chọn người lao động và làm các chứng từ tương ứng