Quy trình tiền lương

  1. Khai báo thông tin người lao động

Vào menu Chính/Đối tác/Tạo mới Hoặc menu Tiền lương/Người lao động/Tạo mới

2. Tính lương

Vào menu Tiền lương/Tính lương/Tạo mới