Quy trình tiền mặt

  1. Phiếu thu

Vào menu (Tiền gửi/Tiền mặt)/ Phiếu thu/ Tạo mới

Trên giao diện mới mở ra chọn dạng Thu phù hợp sau đó điền các trường yêu cầu chứng từ

2. Phiếu chi

Vào menu (Tiền gửi/Tiền mặt)/ Phiếu chi/ Tạo mới

Trên giao diện mới mở ra chọn dạng Thanh toán phù hợp sau đó điền các trường yêu cầu chứng từ

3. Quy trình tạm ứng

a. Chi tạm ứng

Vào menu (Tiền gửi/Tiền mặt)/ Phiếu chi (Hoặc Chi từ tài khoản ngân hàng)/ Tạo mới

Trên giao diện mới mở ra chọn dạng Thanh toán Tạm ứng sau đó điền các trường yêu cầu chứng từ

b. Giấy thanh toán tiền tạm ứng

Vào menu (Tiền gửi/Tiền mặt)/ Giấy thanh toán tiền tạm ứng/ Tạo mới

Trên giao diện mới mở ra điền các trường yêu cầu chứng từ sau đó nhấn Kết chuyển và đóng hoặc Kết chuyển

c. Hoàn ứng

Vào menu (Tiền gửi/Tiền mặt)/Phiếu thu (Hoặc Thu vào tài khoản ngân hàng)/ Tạo mới

Trên giao diện mới mở ra chọn dạng Thu Hoàn ứng sau đó điền các trường yêu cầu của chứng từ