Sản xuất, tính giá thành

1.1 Thiết lập tham số về sản xuất, tính giá thành

 • – Để bắt đầu làm việc với quy trình sản xuất trong chương trình, cần thiết lập như sau: Vào Thiết lập\ Thiết lập các tham số kế toán\ Tính giá thành: tích vào hộp kiểm Sử dụng tính giá thành.
 • – Nếu trong doanh nghiệp theo dõi hạch toán cho nhiều bộ phận: tích vào hộp kiểm Kế toán chi phí theo bộ phận.
 • – Lựa chọn Phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung.

1.2 Quy trình sản xuất giản đơn

 • – Quy trình sản xuất trong chương trình sẽ được tập hơp gồm 4 bước:
 •    + Bước 1: Tập hợp chi phí nguyên vật liệu
 •    + Bước 2: Tập hợp chi phí nhân công
 •    + Bước 3: Tập hợp chi phí sản xuất chung
 •    + Bước 4: Nhập kho thành phẩm và tính giá thành

Bước 1: Tập hợp chi phí nguyên vật liệu

 • – Mua nguyên vật liệu về nhập kho (nếu cần):
 •    + Vào phân hệ Mua hàng\ Hóa đơn mua hàng, nhấn nút Tạo mới;
 •    + Khai báo thông tin về: Ngày, Kho bãi, Nhà cung cấp, Mặt hàng, Số lượng, Đơn giá;
 •    + Nhập Diễn giải, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng.
 • – Đưa nguyên vật liệu vào tham gia trong quá trình sản xuất tạo sản phẩm:
 •    + Vào phân hệ Tính giá thành\ Xuất sử dụng, nhấn nút Tạo mới;
 •    + Khai báo thông tin về: Bộ phận, Kho xuất, Mặt hàng (Nguyên vật liệu), Số lượng xuất dùng, các khoản mục tập hợp chi phí: Vụ việc, Dạng chi phí;
 •    + Nhập Diễn giải, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng.

Bước 2: Tập hợp chi phí nhân công

 • – Vào phân hệ Tiền lương\ Tính lương, nhấn nút Tạo mới;
 •    + Tiền lương trực tiếp cho sản phẩm thì được hạch toán vào tài khoản 622 hoặc 1541;
 •    + Tiền lương gián tiếp, chung cho bộ phận thì được hạch toán vào tài khoản 627 hoặc 1547 để phân bổ cho các thành phẩm, vụ việc;
 •    + Nhập Diễn giải, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng.
 • – Lưu ý: Người sử dụng có thể tính toán lương ở bên ngoài chương trình, sau đó chỉ phản ánh bút toán ghi nhận chi phí lương bằng cách lập chứng từ Phiếu kế toán.

Bước 3: Tập hợp chi phí sản xuất chung

 • – Chi phí chung có thể là: chi phí lương gián tiếp, chi phí phân bổ CCDC, chi phí trả trước, chi phí khấu hao tài sản cố định… (các chi phí này có các quy trình riêng khác bổ trợ).
 • – Cuối mỗi tháng, các chi phí sản xuất chung sẽ được phân bổ tự động vào giá thành sản phẩm trong chứng từ Đóng tháng (xác định kết quả kinh doanh).
 • – Phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung đã được thiết lập từ trước trong mục Thiết lập các tham số kế toán.

Bước 4: Nhập kho thành phẩm và tính giá thành

 • – Nhập kho thành phẩm:
 •    + Vào phân hệ Tính giá thành\ Nhập kho thành phẩm, nhấn nút Tạo mới;
 •    + Lưu ý: tại cột Vụ việc cần chỉ ra giống Vụ việc khi tập hợp chi phí;
 •    + Nhập Diễn giải, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng.
 • – Tính giá thành:
 •    + Vào phân hệ Kế toán\ Đóng tháng (Xác định kết quả kinh doanh);
 •    + Điền Kỳ là tháng cần đóng, sau đó nhấn nút Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng.

1.3 Quy trình sản xuất theo định mức

Giả sử định mức sản xuất của Ô mai xoài (hộp 200g) là:

+ 0.3 kg Xoài

+ 0.15 kg Đường

+ 0.01 kg Gừng

Quy trình sản xuất định mức được thực hiện như sau:

 • – Bước 1: Tạo vụ việc, thành phẩm và định mức chi tiết cho thành phẩm
 •    + Tạo Vụ việc:

Vào phân hệ Tính giá thành\ Vụ việc, nhấn nút Tạo mới, nhập Tên gọi của Vụ việc, sau đó nhấn Ghi lại và đóng.

 •    + Tạo Thành phẩm:

Vào phân hệ Chính\ Mặt hàng, nhấn nút Tạo mới, nhập Tên gọi, SKU, Vụ việc, Lớp trên cho thành phẩm, sau đó nhấn nút Ghi lại hoặc Ghi lại và đóng;

+ Tạo Thành phần chi tiết:

Trên giao diện của Thành phẩm vừa tạo ra, nhấn vào link Thành phần chi tiết, nhấn Tạo mới, và khai báo định mức nguyên liệu cho thành phẩm;

Sau khi khai báo xong Thành phần chi tiết, nhấn Ghi lại và đóng.

 • – Bước 2: Nhập kho thành phẩm
 •    + Vào phân hệ Tính giá thành\ Nhập kho thành phẩm, nhấn nút Tạo mới;
 •    + Thẻ Thành phẩm: khai báo thông tin Thành phẩm, Vụ việc (Đối tượng tập hợp chi phí), Bảng kê chi tiết (Định mức nguyên liệu), Số lượng, Đơn vị…;
 •    + Thẻ Thành phần chi tiết: nhấn nút Điền theo bảng kê chi tiết để chỉ ra số lượng nguyên liệu xuất tương ứng với lượng thành phẩm nhập kho.

Chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung được tập hợp như trường hợp sản xuất giản đơn.

 • – Bước 3: Tính giá thành
 •    + Vào phân hệ Kế toán\ Đóng tháng (Xác định kết quả kinh doanh), nhấn nút Tạo mới;
 •    + Điền Kỳ là tháng cần đóng, sau đó nhấn nút Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng.