Tài sản cố định

1.1 Mua tài sản cố định và đưa vào sử dụng ngay

 • – Định khoản bút toán:

Nợ TK 211 Tài sản cố định hữu hình
Nợ TK 212 Tài sản cố định thuê tài chính (TT200)
Nợ TK 2112 Tài sản cố định thuê tài chính (TT133)
Nợ TK 213 Tài sản cố định vô hình (TT200)
Nợ TK 2113 Tài sản cố định vô hình (TT133)
Nợ TK 217            Bất động sản đầu tư
Nợ TK 1332 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ (nếu có)
Có TK 111, 112, 331, 341…  Tổng giá thanh toán

 • – Nghiệp vụ Mua tài sản cố định và đưa vào sử dụng ngay được thực hiện trên phần mềm như sau:
 •    + Vào phân hệ Tài sản cố định – CCDC và chi phí trả trước\ Ghi nhận tài sản cố định, nhấn nút Tạo mới;
 •    + Khai báo thông tin chi tiết về chứng từ Ghi nhận tài sản cố định:

Nhà cung cấp: Chọn nhà cung cấp;

Tài khoản thanh toán: Chỉ ra tài khoản kế toán tương ứng với hình thức thanh toán cho nghiệp vụ phát sinh. Nếu tài khoản thanh toán là 1121 hoặc 1111, cần chỉ ra khoản mục Tài khoản ngân hàngDạng lưu chuyển tiền tệ;

Hóa đơn GTGT: nhập thông tin về Hóa đơn GTGT nhận được (nếu có);

Trong phần bảng chứng từ, chỉ ra Tài sản cố định. Khi khai báo thêm mới Tài sản cố định, lưu ý trường Ngày bắt đầu là Ngày sử dụng tài sản và bắt đầu tiền hành trích khấu hao; chọn Kiểu tài sản cố định, Đơn vị tính;

Sau đó nhấn Ghi lại và đóng và chọn vào trong bảng chứng từ.

Trong phần bảng chứng từ, tiếp tục nhập thông tin về Chi phí mua sắm (Giá trị bao gồm thuế GTGT), Thời gian sử dụng hữu ích (tháng), Thuế suất GTGT, Tài khoản chi phí, Dạng chi phí…;

 •    + Nhập Diễn giải, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng;
 •    + Chọn tính năng  trên thanh công cụ, sau đó chọn phiếu cần in.

1.2 Nâng cấp tài sản cố định

 • – Vào phân hệ Tài sản cố định – CCDC và chi phí trả trước\ Nâng cấp tài sản cố định, nhấn nút Tạo mới;
 • – Khai báo thông tin chi tiết về chứng từ Nâng cấp tài sản cố định:
 •    + Tài sản cố định: Chọn tài sản cố định có sẵn cần nâng cấp;
 •    + Thẻ Giá trị: Tích vào thay đổi nguyên giá:

+ Số tiền (thêm): Ghi nhận giá trị tăng thêm;

+ Tài khoản hạch toán: Chỉ ra tài khoản 2413 hoặc tài khoản liên quan khác như 331, 111, 112…

 •    + Thẻ Thời gian sử dụng: Tích vào Thay đổi thời gian sử dụng hữu íchnếu muốn thay đổi và nhập Thời gian sử dụng hữu ích mới;
 •    + Nhập Diễn giải, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng.

1.3 Thanh lý tài sản cố định

 • – Định khoản bút toán:
 •    + Ghi nhận Giá trị tài sản thanh lý:

Nợ TK 1111,1121,1311: Tổng giá trị tài sản thanh lý bao gồm thuế GTGT

Có TK 711: Giá trị thanh lý

Có TK 3331: Thuế GTGT đầu ra

 •    + Ghi nhận giảm giá trị còn lại của tài sản:

Nợ TK 214: Khấu hao lũy kế của tài sản

Nợ TK 811: Giá trị còn lại của tài sản

Có TK 211: Nguyên giá tài sản

 • – Nghiệp vụ Thanh lý tài sản cố định được thực hiện trên phần mềm như sau:
 •    + Vào phân hệ Tài sản cố định – CCDC và chi phí trả trước\ Thanh lý tài sản cố định, nhấn nút Tạo mới:

Khách hàng: Chỉ ra khách hàng mua tài sản;

Tài khoản thanh toán: Chỉ ra tài khoản kế toán tương ứng với hình thức thanh toán cho nghiệp vụ phát sinh. Nếu tài khoản thanh toán là 1111 hoặc 1121, cần chỉ ra khoản mục Tài khoản ngân hàngDạng lưu chuyển tiền tệ;

Hóa đơn GTGT: nhập thông tin về Hóa đơn GTGT nhận được (nếu có).

 •    + Thẻ Mặt hàng: Điền thông tin Tài sản cố định, Số tiền gồm thuế GTGT, Thuế suất thuế GTGT;
 •    + Nhập Diễn giải, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng;
 •    + Chọn tính năng  trên thanh công cụ, sau đó chọn phiếu cần in.