Thao tác Kết chuyển cuối kỳ

– Các bút toán định kỳ hàng tháng kế toán phải thực hiện bao gồm:

+ Hạch toán giá vốn (nếu áp dụng phương pháp tính giá xuất kho Bình quân gia quyền cuối kỳ);

+ Hạch toán phân bổ chi phí trả trước;

+ Hạch toán trích khấu hao tài sản cố định;

+ Kết chuyển thuế GTGT (nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng);

+ Đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (thông thường thực hiện vào cuối năm tài chính);

+ Phân bổ chi phí sản xuất chung (đối với doanh nghiệp sản xuất, cung cấp dịch vụ, xây lắp…);

+ Tính toán giá thành sản phẩm, dịch vụ (đối với doanh nghiệp sản xuất, cung cấp dịch vụ, xây lắp…);

+ Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu;

+ Kết chuyển doanh thu, chi phí;

+ Kết chuyển lãi (lỗ) trong tháng (nếu cần).

– Để thực hiện thao tác kết chuyển cuối tháng, người sử dụng thao tác như sau:

+ Vào phân hệ Kế toán\ Đóng tháng (Xác định kết quả kinh doanh), nhấn nút Tạo mới;

+ Điền Kỳ là tháng cần đóng, sau đó nhấn nút Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng.