Thiết lập ban đầu

Khi lần đầu mở phần mềm sẽ hiện lên bộ xử lý tự động thiết lập ban đầu. Làm lần lượt theo các bước đã được hướng dẫn cụ thể.

Nhấn Tiếp theo để thiết lập từng thẻ:

Nếu không thiết lập ban đầu ở bộ xử lý đó có thể vào menu Chính/Cài đặt để thiết lập các thông tin ban đầu