Thiết lập ban đầu

Để bắt đầu làm việc với chương trình, trước tiên, người sử dụng cần khai báo các tham số ban đầu. Nhấn vào nút Bắt đầu trong mục Điền thông tin về doanh nghiệp.

 • Nhập thông tin doanh nghiệp:

 • Nhấn Tiếp theo, để chuyển sang bước Thiết lập chung.
 • Tại bước Thiết lập chung, khai báo các thông tin sau:

– Chọn thông tư kế toán áp dụng: khi đó chương trình sẽ tự sinh ra hệ thống tài khoản tương ứng với thông tư được chọn;

– Trường hợp doanh nghiệp sử dụng ngoại tệ, tích vào hộp kiểm Nhiều tiền tệ, và tạo mới các loại ngoại tệ sử dụng;

– Lựa chọn hình thức quản lý hóa đơn GTGT đầu ra: quản lý hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử. Nếu chọn hóa đơn điện tử, cần khai báo tham số kết nối đến nhà cung cấp hóa đơn điện tử;

– Lựa chọn việc hiển thị số lượng chữ số phần thập phân của trường Số lượng, Đơn giáThành tiền trong chứng từ.

 • Nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước thiết lập tùy chọn Bán hàng.
 • Tại bước thiết lập Bán hàng:
 • – Lựa chọn phương pháp tính giá xuất kho: lựa chọn một trong các phương pháp: Bình quân gia quyền cuối kỳ, Bình quân sau mỗi lần nhập, Nhập trước xuất trước, Thực tế đích danh (Trường hợp sử dụng phương pháp thực tế đích danh thì người sử dụng tích chọn thêm hộp kiểm Tính năng chỉ ra lô hàng bằng cách thủ công);
 • – Nếu doanh nghiệp có phát sinh quy trình Ký gửi đại lý, tích chọn hộp kiểm Sử dụng bán hàng ký gửi;
 • – Nếu doanh nghiệp có phát sinh ghi nhận chiết khấu, giảm giá trong chứng từ Hóa đơn bán hàng, tích chọn hộp kiểm Sử dụng chiết khấu;
 • – Nếu quy trình bán hàng của doanh nghiệp xuất phát từ khâu Báo giá đến xuất Hóa đơn bán hàng thì tích chọn Sử dụng báo giá.

 • Nhấn Tiếp theo để chuyển sang thiết lập tùy chọn Mua hàng.
 • Tại bước thiết lập Mua hàng:
 • – Nếu doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ Nhập khẩu hàng hóa, tích vào hộp kiểm Kế toán hàng hóa nhập khẩu.

 • Nhấn Tiếp theo để chuyển sang thiết lập tùy chọn Hàng tồn kho.
 • Tại bước thiết lập Hàng tồn kho:
 • – Chỉ ra đơn vị tính thường xuyên sử dụng trong trường Đơn vị tính mặc định, tại đây, chương trình đang để Đơn vị tính mặc định là Cái, người sử dụng có thể thay đổi nếu cần;
 • – Nếu doanh nghiệp quản lý hàng hóa, vật tư trên nhiều kho, tích vào hộp kiểm Sử dụng nhiều kho;
 • – Nếu doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ đóng bộ, tách bộ hàng hóa, vật tư, tích vào hộp kiểm Đóng bộ;
 • – Nếu doanh nghiệp cho phép thực hiện xuất vật tư vượt quá số lượng tồn trong kho, tích vào hộp kiểm Cho phép xuất âm.

 • Nhấn Tiếp theo để chuyển sang thiết lập tùy chọn Tiền lương.
 • Tại bước thiết lập Tiền lương:
 • – Nếu doanh nghiệp muốn quản lý tính lương và lịch sử người lao động, lần lượt tích vào hộp kiểm Sử dụng tính lươngSử dụng lịch sử làm việc.

 • Nhấn Tiếp theo để chuyển sang thiết lập tùy chọn Tài sản cố định, công cụ dụng cụ và chi phí trả trước.
 • Tại bước thiết lập TSCD-CCDC và Chi phí trả trước:
 • – Nếu doanh nghiệp có phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định, công cụ dụng cụ và chi phí trả trước, lần lượt tích vào các hộp kiểm Sử dụng tài sản cố địnhSử dụng chi phí trả trước.

 • Nhấn Tiếp theo để chuyển sang thiết lập tùy chọn Tính giá thành.
 • Tại bước thiết lập Tính giá thành:
 • – Nếu doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất, xây lắp hoặc cung cấp dịch vụ, tích vào hộp kiểm Sử dụng tính giá thành để quản lý giá thành của thành phẩm, dịch vụ, công trình xây lắp…;
 • – Nếu doanh nghiệp có phát sinh nhiều phân xưởng, bộ phận và tập hợp chi phí riêng cho từng bộ phận, tích vào hộp kiểm Kế toán chi phí theo bộ phận;
 • – Nếu doanh nghiệp muốn tập hợp chi phí chi tiết cho từng thành phẩm sản xuất ra, tích vào hộp kiểm Chi phí sản xuất chi tiết cho từng thành phẩm;
 • – Tùy chỉnh phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung trong phần Phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung;
 • – Đối với trường hợp nhiều thành phẩm thuộc cùng một đối tượng tập hợp chi phí (vụ việc), cần thiết lập cơ sở phân bổ chi phí sản xuất cho các thành phẩm đó trong phần Cơ sở phân bổ chi phí sản xuất cho thành phẩm.

 • Nhấn Tiếp theo để chuyển sang thiết lập tùy chọn Tài khoản mặc định.
 • Tại đây, hiển thị toàn bộ các tài khoản kế toán đã được thiết lập mặc định trong chương trình:

 • Nhấn Tiếp theo để chuyển sang phần thông tin Thông tin trợ giúp.
 • Tại đây hiển thị các thông tin liên hệ hỗ trợ sử dụng sản phẩm. Nhấn Hoàn thành để kết thúc thiết lập tham số ban đầu trong chương trình.