Những tính năng vượt trội của ứng dụng di động AccountingSuite

XEM NHANH CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH MỌI LÚC, MỌI NƠI
 
Với ứng dụng AccountingSuite, các nhà lãnh đạo có thể xem được các chỉ tiêu tài chính quan trọng như:
 • Doanh số của nhóm hàng, mặt hàng cao nhất…
 • Công nợ phải thu khách hàng, phải trả nhà cung cấp
 • Số dư tiền và biến động luồng tiền
 • Tạm ứng cho lao động trong đơn vị
 • Tồn kho hàng hóa, vật tư, thành phẩm
GHI NHẬN LINH HOẠT, THUẬN TIỆN VÀ KỊP THỜI CÁC GIAO DỊCH PHÁT SINH
 
 • Quản lý thông tin khách hàng, nhà cung cấp
 • Quản lý thông tin hàng hóa, xem nhanh tồn kho, đơn giá mua, đơn giá bán…
 • Ghi nhận các giao dịch với khách hàng, nhà cung cấp
 • Ghi nhận tất cả các giao dịch nội bộ phát sinh trong doanh nghiệp
YÊU CẦU
 
Người dùng cần đăng ký tài khoản
 
TẢI VÀ TRẢI NGHIỆM NGAY!
 
Ứng dụng di động AccountingSuite hoàn toàn miễn phí.

 

  Chính sách bảo mật ứng dụng di động