Xem báo cáo cuối kỳ

Để xem cáo báo cáo cuối kỳ vào Menu Báo cáo

Tại đây có đầy đủ hệ thống các báo cáo quản trị, báo cáo tài chính, bộ sổ sách kế toán theo quy định