Kế toán sản xuất

Giới thiệu

Hạch toán sản xuất một cách dễ dàng

Thiết lập tham số về sản xuất, tính giá thành. Cài đặt quy trình sản xuất đơn giản, quy trình sản xuất theo định mức… Chi phí nhân công, chí phí nguyên vật liệu...