Kế toán tiền lương

Giới thiệu

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

AccountingSuite cho phép người sử dụng có thể tự động hóa công việc tính toán tiền lương cho nhân viên, đồng thời tiến hành hạch toán các khoản thu chi hoặc tạm ứng trước khi trả lương, bên cạnh đó còn tính toán đến các khoản thu nhập cá nhân và khoản trích theo lương.

Tính năng nổi bật

Tính lương cho người lao động

theo định mức lương hàng tháng, đồng thời chỉ ra phương pháp định khoản theo từng dạng lương

Tính các khoản trích theo lương của người lao động

theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Tính thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định.