Kế toán tài sản

Giới thiệu

Quản lý tài sản cố định hữu hình và vô hình

Hạch toán tài sản cố định hữu hình và vô hình được tiến hành theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 3 và 4.

Tính năng nổi bật

Tiếp nhận và đưa vào sử dụng

Nâng cấp tài sản

Thanh lý tài sản

Tính khấu hao theo ngày

Thay đổi tham số tính khấu hao: ngừng trích, thay đổi tài khoản trích khấu hao, thay đổi thời gian trích, thay đổi nguyên giá