Quản lý hoá đơn GTGT

Giới thiệu

Quản lý hoá đơn GTGT

Cho phép quản lý hóa đơn GTGT theo nhiều dạng như: hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử. Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Thông báo phát hành, hủy, xóa hóa đơn...