Tài liệu hướng dẫn

[HDSD_AccountingSuite] Tạo mới chứng từ Trả lại hàng cho Nhà cung cấp

ĐĂNG NGÀY: 24/05/2023