Tài liệu hướng dẫn

HDSD - Hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm (nếu có)

ĐĂNG NGÀY: 26/01/2021

Hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm là một công việc hết sức quan trọng của kế toán. Người dùng có thể dễ dàng thực hiện hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm một cách dễ dàng trên phần mềm kế toán AccountingSuite. Sau đây là các bước thực hiện:

Đầu năm kế toán phải thực hiện bút toán đầu kỳ là kết chuyển lãi lỗ

Căn cứ để kết chuyển lãi lỗ từ năm trước sang năm đó chính là số dư của tài khoản 421: Lợi nhuận chưa phân phối:

  • Tài khoản 421 có 2 tài khoản cấp 2:

            + TK 4211: Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
            + TK 4212: Lợi nhuận chưa phân phối năm nay.

  • Để xác định được kết quả hoạt động doanh của năm trước thì chúng ta phải dựa vào số dư của TK 4212 Trên bảng cân đối phát sinh tài khoản của năm trước.

            + Nếu TK 4212 có số dư bên Nợ => Năm trước Doanh nghiệp LỖ
Kết chuyển lỗ, kế toán hạch toán:

  • Nợ TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước
  • Có TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay
  • Nếu TK 4212 có số dư bên Có => Năm trước Doanh nghiệp LÃI

Kết chuyển lãi, kế toán hạch toán:

  • Nợ TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm nay
  • Có TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước

Để thực hiện việc kết chuyển này trong Accotingsuite ta sử dụng chứng từ Giao dịch thủ công (Menu Kế toán/ Giao dịch thủ công/ Tạo mới)

 

Người dùng có thể liên hệ với bộ phận tư vấn, hỗ trợ của Công ty TNHH 1C Việt Nam để được tư vấn, giải đáp, hỗ trợ theo các số điện thoại: 

Tư vấn dịch vụ: (+84)247 108 8887

Hỗ trợ khách hàng: (+84)247 106 6667