Tài liệu hướng dẫn

HDSD - Nhập số dư đầu kỳ

ĐĂNG NGÀY: 29/01/2021

Sau đây là các bước để nhập số dư đầu kỳ trên phần mềm kế toán AccountingSuite:

Vào phân hệ Kế toánNhập số dư đầu kỳ, nhấn nút Tạo mới;


Khai báo Ngày nhập số dư đầu kỳ: Nếu như bắt đầu tiến hành nhập liệu trong chương trình từ ngày 01 tháng 01 thì ngày nhập số dư đầu kỳ cần đặt là ngày 31 tháng 12 của năm trước;

Nhập số dư của các tài khoản kế toán liên quan theo từng thẻ tương ứng trong chứng từ;

Ví dụ:

  • Số dư các tài khoản 111, 112 nhập vào thẻ Tiền
  • Số dư các tài khoản 152, 153, 155, 156 nhập chi tiết theo từng mặt hàng vào thẻ Hàng tồn kho,
  • Số dư tài khoản 331 nhập chi tiết theo từng nhà cung cấp vào thẻ Nợ phải trả;

Sau đó nhấn Ghi lại và đóng.

Lưu ý:

  • Đối với các tài khoản lưỡng tính, có thể nhập giá trị âm, ví dụ: nhập số dư bên Có của tài khoản 131 hoặc Số dư bên Nợ của tài khoản 331 thì nhập giá trị âm vào thẻ tương ứng;
  • Đối với một số tài khoản có số dư chi tiết đối tượng như các tài khoản tồn kho, công nợ phải thu, công nợ phải trả, chương trình có hỗ trợ công cụ kết nhập từ excel trong chứng từ để tiết kiệm thời gian nhập liệu.


Người sử dụng chỉ cần nhấn nút Kết nhập từ tệp sau đó chuẩn bị tệp excel với các cột tương ứng theo mẫu có sẵn.

 

Người dùng có thể liên hệ với bộ phận tư vấn, hỗ trợ của Công ty TNHH 1C Việt Nam để được tư vấn, giải đáp, hỗ trợ theo các số điện thoại: 

Tư vấn dịch vụ: (+84)247 108 8887

Hỗ trợ khách hàng: (+84)247 106 6667