Tài liệu hướng dẫn

HDSD - Phân hệ Bán hàng

ĐĂNG NGÀY: 22/01/2021

Phân hệ bán hàng trong phần mềm kế toán AccountingSuite bao gồm đầy đủ các hoạt động cần hạch toán liên quan tới bán hàng. Sau đây là hướng dẫn sử dụng:

Các chứng từ sử dụng

 • Đơn hàng bán (Nếu có)
 • Hóa đơn bán hàng
 • Hàng bán bị trả lại (Nếu có)
 • Phiếu thu  Thu vào tài khoản ngân hàng (Ghi nhận thanh toán của khách hàng)

I. Tạo Đơn hàng bán (Nếu có)

 • Vào menu Bán hàng/ Đơn hàng bán/ Tạo mới

II. Tạo Hóa đơn bán hàng

 • Có thể tạo Hóa đơn bán  hàng từ trên cơ sở chứng từ Đơn hàng bán hoặc vào menu Bán hàng/ Hóa đơn bán hàng/ Tạo mới (Trong trường hợp không sử dụng Đơn hàng bán)

III. Tạo Hàng bán bị trả lại (Nếu có)

 • Có thể tạo chứng từ Hàng bán bị trả lại trên cơ sở chứng từ Hóa đơn bán hàng hoặc vào menu Bán hàng/ Hàng bán bị trả lại/ Tạo mới
 • Trên giao diện mới mở ra  điền các trường yêu cầu chứng từ sau đó nhấn Kết chuyển và đóng hoặc Kết chuyển

IV. Phiếu thu và Thu vào tài khoản ngân hàng (Ghi nhận thanh toán của khách hàng)

 • Để nhận thanh toán từ khách hàng sử dụng 2 chứng từ Phiếu thu và Thu vào tài khoản ngân hàng.
 • Có thể tạo 2 chứng từ đó trên cơ sở của chứng từ Hóa đơn bán hàng hoặc vào menu (Tiền gửi/Tiền mặt)/ Phiếu thu (Hoặc Thu vào tài khoản ngân hàng)/ Tạo mới chọn dạng giao dịch Từ khách hàng
 • Có thể sử dụng 2 chứng từ này để nhận khoản ứng trước từ khách hàng

 

Người dùng có thể liên hệ với bộ phận tư vấn, hỗ trợ của Công ty TNHH 1C Việt Nam để được tư vấn, giải đáp, hỗ trợ theo các số điện thoại: 

Tư vấn dịch vụ: (+84)247 108 8887

Hỗ trợ khách hàng: (+84)247 106 6667