Tài liệu hướng dẫn

HDSD - Phân hệ Công cụ dụng cụ - Chi phí trả trước

ĐĂNG NGÀY: 18/01/2021

Công cụ dụng cụ, Chi phí trả trước là các tính năng được nhắc tới trong phần hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán AccountingSuite

I. Mua công cụ dụng cụ về sử dụng ngay

Định khoản bút toán:

      Nợ TK 242 (TT200): Giá trị công cụ, dụng cụ (CCDC phân bổ nhiều lần)

      Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

      Có TK 111, 112, 331…: Tổng giá thanh toán

 Nghiệp vụ Mua công cụ dụng cụ về sử dụng ngay được thực hiện trên phần mềm như sau:

 •  Vào phân hệ Tài sản cố định – CCDC và chi phí trả trướcGhi nhận chi phí trả trước, nhấn nút Tạo mới;

 •  Khai báo thông tin chi tiết về chứng từ Mua công cụ dụng cụ về sử dụng ngay:

Dạng giao dịch: Chọn giao dịch Mua mới;

Nhà cung cấp: Chọn nhà cung cấp CCDC;

Tài khoản thanh toán: Chỉ ra tài khoản kế toán tương ứng với hình thức thanh toán cho nghiệp vụ phát sinh. Nếu tài khoản thanh toán là tài khoản 1111 hoặc 1121, cần chỉ ra khoản mục Tài khoản ngân hàng và Dạng lưu chuyển tiền tệ;

Hóa đơn GTGT: nhập thông tin về Hóa đơn GTGT nhận được (nếu có);

 • Trong phần bảng chứng từ chỉ ra thông tin về Chi phí trả trước và các tham số về tiêu thức phân bổ chi phí. Nhấn nút Thêm để thêm dòng nhập liệu:
 • Khi khai báo thêm mới Chi phí trả trước, lưu ý trường Ngày bắt đầu là Ngày sử dụng chi phí và bắt đầu tiền hành phân bổ; chọn Kiểu chi phí là Công cụ dụng cụ, Thời gian sử dụng hữu ích (tháng)…

 • Sau đó nhấn Ghi lại và đóng và chọn vào trong bảng chứng từ;
 • Trong phần bảng chứng từ, tiếp tục nhập thông tin về Số lượngSố tiền gồm thuếThuế suất GTGT…;

 • Nhập Diễn giải, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng;

 • Chọn tính năng    trên thanh công cụ, sau đó chọn phiếu cần in.   

II. Mua công cụ dụng cụ về nhập kho sau đó đưa vào sử dụng

Định khoản bút toán:

      Nợ TK 242: Chi phí trả trước

      Có TK 152, 153, 155, 156: giá trị CCDC        

Nghiệp vụ Mua công cụ dụng cụ về nhập kho sau đó đưa vào sử dụng được thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Vào phân hệ Tài sản cố định – CCDC và chi phí trả trướcGhi nhận chi phí trả trước, nhấn nút Tạo mới;

 • Khai báo thông tin chi tiết về chứng từ Mua công cụ dụng cụ về nhập kho sau đó đưa vào sử dụng:

Dạng giao dịch: Chọn giao dịch Xuất từ kho;

Kho bãi: Chọn kho chứa CCDC để xuất ra.

 •  Trong phần bảng chứng từ chỉ ra thông tin về Chi phí trả trước, Mặt hàng và các tham số về tiêu thức phân bổ chi phí. Nhấn nút Thêm để thêm dòng nhập liệu;

 • Khi khai báo thêm mới Chi phí trả trước, lưu ý trường Ngày bắt đầu là Ngày sử dụng chi phí và bắt đầu tiền hành phân bổ; chọn Kiểu chi phí là Công cụ dụng cụThời gian sử dụng hữu ích (tháng)

 • Sau đó nhấn Ghi lại và đóng và chọn vào trong bảng chứng từ;
 • Trong phần bảng chứng từ, tiếp tục nhập thông tin về Số lượng công cụ dụng cụ;

 • Nhập Diễn giải, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng;

 • Chọn tính năng trên thanh công cụ, sau đó chọn phiếu cần in.   

III. Ghi nhận Chi phí trả trước

Định khoản bút toán:

       Nợ TK 242 Chi phí trả trước

       Có TK 1111, 1121, 3311        

Nghiệp vụ Ghi nhận chi phí trả trước được thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Vào phân hệ Tài sản cố định – CCDC và chi phí trả trướcGhi nhận chi phí trả trước, nhấn nút Tạo mới;

 • Khai báo thông tin chi tiết về chứng từ Ghi nhận chi phí trả trước:

Dạng giao dịch: Chọn giao dịch Mua mới;

Nhà cung cấp: Chọn nhà cung cấp dịch vụ;

Tài khoản thanh toán: Chỉ ra tài khoản kế toán tương ứng với hình thức thanh toán cho nghiệp vụ phát sinh. Nếu tài khoản thanh toán là tài khoản 1121, cần chỉ ra khoản mục Tài khoản ngân hàng và Dạng lưu chuyển tiền tệ;

Hóa đơn GTGT: nhập thông tin về Hóa đơn GTGT nhận được (nếu có);

 • Khi khai báo thêm mới Chi phí trả trước, lưu ý trường Ngày bắt đầu là Ngày sử dụng chi phí và bắt đầu tiền hành phân bổ; chọn Kiểu chi phí là Chi phí trả trước, Thời gian sử dụng hữu ích (tháng)…;

 • Sau đó nhấn Ghi lại và đóng và chọn vào trong bảng chứng từ;
 • Trong phần bảng chứng từ, tiếp tục nhập thông tin về Số tiền gồm thuếThuế suất GTGT…;

 • Nhập Diễn giải, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng;

 • Chọn tính năng  trên thanh công cụ, sau đó chọn phiếu cần in.   

 

Người dùng có thể liên hệ với bộ phận tư vấn, hỗ trợ của Công ty TNHH 1C Việt Nam để được tư vấn, giải đáp, hỗ trợ theo các số điện thoại: 

Tư vấn dịch vụ: (+84)247 108 8887

Hỗ trợ khách hàng: (+84)247 106 6667