Tài liệu hướng dẫn

HDSD - Phân hệ Kho bãi

ĐĂNG NGÀY: 20/01/2021

Kho bãi là một tính năng tuyệt vời của phần mềm kế toán AccountingSuite. Bài hướng dẫn chi tiết dưới đây sẽ giúp người dùng có thể sử dụng tính năng này một cách đầy đủ nhất:

I. Điều chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm

 • Định khoản bút toán:

           Nợ TK 152, 153, 155, 156: Chi tiết theo mặt hàng

           Có TK 152, 153, 155, 156: Chi tiết theo mặt hàng

Nghiệp vụ Điều chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Vào phân hệ Hàng tồn khoPhiếu chuyển hàng hóa, nhấn nút Tạo mới;
 • Khai báo thông tin chi tiết về chứng từ Điều chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm:

Dạng giao dịch: Điều chuyển hàng hóa;

Kho xuất: Chọn kho xuất hàng;

Kho nhập: Chọn kho nhập hàng.

 • Thẻ Mặt hàng: Điền các thông tin về Mặt hàngSố lượng.

 • Nhập Diễn giải, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng;
 • Chọn tính năng  trên thanh công cụ, sau đó chọn phiếu cần in.

II. Xuất vật tư vào sử dụng

 • Định khoản bút toán:

           Nợ TK 154, 621, 623, 627…
           Có TK 152, 153, 155, 156: chi tiết theo mặt hàng

Nghiệp vụ Xuất vật tư vào sử dụng thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Vào phân hệ Tính giá thànhXuất sử dụng, nhấn nút Tạo mới, chọn dạng giao dịch Xuất sử dụng; Khai báo thông tin chi tiết về chứng từ Điều chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm:

     Kho xuất: Chọn kho xuất hàng hóa;

     Bộ phận: Chọn bộ phận xuất hàng (nếu cần);

    Mặt hàng: Chọn Mặt hàng cần xuất sử dụng;

    Vụ việc: Chỉ ra đối tượng tập hợp chi phí;

    Tài khoản kế toán: Chỉ ra tài khoản chi phí.

 • Nhập Diễn giải, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng;
 • Chọn tính năng ​​​​​​​ trên thanh công cụ, sau đó chọn phiếu cần in.

III. Đóng bộ sản phẩm

 • Định khoản bút toán:

           Nợ TK 156
           Có TK 152, 153, 155, 156

Nghiệp vụ Đóng bộ sản phẩm thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Vào phân hệ Hàng tồn khoĐóng bộ (Tách bộ), nhấn nút Tạo mới;
 • Khai báo thông tin chi tiết về chứng từ Đóng bộ sản phẩm

Giao dịchĐóng bộ;

Kho bãi: Chọn kho nhập bộ sản phẩm;

Bộ sản phẩm: Chọn hoặc tạo mới bộ sản phẩm, chỉ ra Số lượng nhập và Đơn vị tính của bộ sản phẩm tạo ra;

 • Tại phần bảng chứng từ, khai báo thông tin về Mặt hàng (thành phần tạo nên bộ sản phẩm), Số lượngKho bãi xuất;

 • Nhập Diễn giải, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng;
 • Chọn tính năng ​​​​​​​ trên thanh công cụ, sau đó chọn phiếu cần in.

IV. Tách bộ sản phẩm

 • Định khoản bút toán:

           Nợ TK:  152, 153, 155, 156

           Có TK 156

Nghiệp vụ Tách bộ sản phẩm thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Vào phân hệ Hàng tồn khoĐóng bộ (Tách bộ), nhấn nút Tạo mới;
 • Khai báo thông tin chi tiết về chứng từ Tách bộ sản phẩm:

Giao dịchTách bộ;

Kho bãi: Chọn kho xuất bộ sản phẩm;

Bộ sản phẩm: Chọn bộ sản phẩm cần tách bộ. Số lượng và Đơn vị tính của bộ sản phẩm cần tách bộ;

 • Tại phần bảng chứng từ, khai báo thông tin về Mặt hàng (thành phần tạo nên bộ sản phẩm), Số lượngKho bãi nhập;

 • Nhập Diễn giải, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng;
 • Chọn tính năng ​​​​​​​ trên thanh công cụ, sau đó chọn phiếu cần in.

V. Kiểm kê hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm trong kho

Định khoản bút toán:

 • Ghi nhận các khoản thừa hàng tồn kho khi kiểm kê chưa xác định rõ nguyên nhân:

           Nợ TK 152, 155, 156

           Có TK 3381 (nếu chưa phát hiện được nguyên nhân)

 • Các khoản thiếu hụt phát hiện khi kiểm kê chưa xác định rõ nguyên nhân:

           Nợ TK 1381: Phải thu khác (trường hợp chưa xác định được nguyên nhân)

           Có TK 152, 155, 156

Nghiệp vụ Kiểm kê hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm trong kho thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Vào phân hệ Hàng tồn khoKiểm kê hàng tồn kho, nhấn nút Tạo mới;
 • Khai báo thông tin chi tiết về chứng từ Kiểm kê hàng tồn kho:

Kho bãi: Chọn kho bãi cần kiểm kê;

Điền theo số dư trong kho: Khi nhấn nút này sẽ hiện ra số tồn của tất cả các mặt hàng còn tồn trong kho theo sổ sách kế toán;

Điền lại số lượng và số tiền kế toán: Sử dụng nút này để điền lại Số lượng và Số tiền kế toán mà không làm ảnh hưởng số liệu đến cột Số lượng thực tế;

 • Nhập Diễn giải, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng;
 • Chọn tính năng ​​​​​​​ trên thanh công cụ, sau đó chọn phiếu cần in.

 

Người dùng có thể liên hệ với bộ phận tư vấn, hỗ trợ của Công ty TNHH 1C Việt Nam để được tư vấn, giải đáp, hỗ trợ theo các số điện thoại: 

Tư vấn dịch vụ: (+84)247 108 8887

Hỗ trợ khách hàng: (+84)247 106 6667