Tài liệu hướng dẫn

HDSD - Phân hệ Tiền lương & Nhân sự

ĐĂNG NGÀY: 15/01/2021

Kế toán tiền lương cũng là một phân hệ vô cùng hữu hiệu trong phần mềm kế toán AccountingSuite. Sau đây là hướng dẫn sử dụng phân hệ này:

I. Tính lương phải trả hàng tháng

Định khoản bút toán:

   + Hạch toán lương:

      Nợ TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp

      Nợ TK 623: Chi phí sử dụng máy thi công

      Nợ TK 627: Chi phí sản xuất chung

      Nợ TK 641: Chi phí bán hàng

      Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp

      Nợ TK6421, 6422: Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp (TT 133)

      Có TK 334 Phải trả người lao động

   + Hạch toán các khoản trích theo lương:

      Nợ TK chi phí 622, 623…

      Nợ TK 334

      Có TK 3382, 3383, 3384, 3385 (TT133), 3386 (TT200))

   + Hạch toán thuế thu nhập cá nhân:

      Nợ TK 334

      Có TK 3335

Nghiệp vụ Tính lương phải trả hàng tháng được thực hiện như sau:

 •  Vào phân hệ Tiền lươngTính lương, nhấn nút Tạo mới;

Kỳ: Chọn tháng tính lương;

Bộ phận: Chọn từng bộ phận tính lương (nếu có). Trong trường hợp tính lương cho cả công ty không theo từng Bộ phận. Người sử dụng không cần chỉ ra từng Bộ phận;

Ngày công quy định: Chọn ngày công quy định trong công ty;

 • Nút Thêm: Tạo thêm thủ công từng người lao động;
 • Nút Điền tính lương: chương trình tự động điền giá trị vào thẻ Tính lương;
 • Nút Điền chứng từ: Chương trình tự động điền giá trị vào tất cả các thẻ Tính lươngCác khoản trích theo lươngThuế thu nhập cá nhân;

 • Nhập Diễn giải, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng.

II. Trả lương cho người lao động

 • Vào phân hệ Tiền lươngTính lương, chọn chứng từ Tính lương cần thanh toán;

 • Trong bảng chứng từ Tính lương, nhấn nút    sau đó chọn hình thức thanh toán thích hợp:

Phiếu chi: Nếu chi lương theo bảng thanh toán bằng tiền mặt;

Chi từ tài khoản ngân hàng: Nếu chi lương theo bảng thanh toán bằng chuyển khoản;

Chi tiền (theo người lao động): Nếu chi lương cho từng người lao động trên từng phiếu chi tiền mặt;

Chi từ tài khoản ngân hàng (theo người lao động): Nếu chi lương cho từng người lao động trên từng chứng từ chi tiền từ tài khoản ngân hàng.

III. Nộp bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân    

Định khoản nghiệp vụ:

    Nợ TK 3335: Thuế thu nhập cá nhân

    Nợ TK 338: Phải trả, phải nộp khác

    Có TK 1121, 1111…

Nghiệp vụ Nộp bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân được thực hiện như sau:

      + Nếu nộp bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân bằng hình thức chuyển khoản:

 • Vào phân hệ Tiền gửi/Tiền mặtChi từ tài khoản ngân hàng, nhấn nút Tạo mới;
 • Dạng chi: Chọn Nộp bảo hiểm xã hội hoặc Nộp thuế và lệ phí;
 • Tài khoản ngân hàng: Chọn tài khoản ngân hàng thanh toán;
 • Trong phần bảng chứng từ: nhập tài khoản kế toán 3335, 338…

 • Nhập Diễn giải, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng.

    + Nếu nộp bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân bằng tiền mặt:

 • Vào phân hệ Tiền gửi/Tiền mặtPhiếu chi, nhấn nút Tạo mới;
 • Dạng chi: Chọn Chi khác;
 • Trong phần bảng chứng từ: nhập tài khoản kế toán 3335, 338…;

 • Nhập Diễn giải, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng.

 

Người dùng có thể liên hệ với bộ phận tư vấn, hỗ trợ của Công ty TNHH 1C Việt Nam để được tư vấn, giải đáp, hỗ trợ theo các số điện thoại: 

Tư vấn dịch vụ: (+84)247 108 8887

Hỗ trợ khách hàng: (+84)247 106 6667