Tài liệu hướng dẫn

HDSD - Phân hệ Tiền mặt

ĐĂNG NGÀY: 24/01/2021

Phân hệ Tiền mặt trong phần mềm kế toán AccountingSuite có rất nhiều công dụng khác nhau, đáp ứng toàn bộ nhu cầu của kế toán viên về hạch toán tiền mặt. Sau đây là giới thiệu và hướng dẫn sử dụng:

I. Thu tiền mặt

   I.1. Thu tiền từ khách hàng

          – Định khoản bút toán:

             Nợ TK 1111: Tiền Việt Nam

             Có TK 1311: Phải thu khách hàng

         – Nghiệp vụ Thu tiền từ khách hàng thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Vào phân hệ Tiền gửi/Tiền mặtPhiếu thu, nhấn nút Tạo mới;
 • Chọn Dạng thuNhận tiền từ khách hàng;

 • Khai báo thông tin: Người nộpSố tiền thuDiễn giải và mục tin in, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng;
 • Chọn tính năng   trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu in phiếu thu;

        I.2 Nhà cung cấp trả lại tiền mặt

             – Định khoản bút toán:

                Nợ TK 1111: Tiền Việt Nam

                Có TK 3311: Thanh toán với người bán

             – Nghiệp vụ Nhà cung cấp trả lại tiền mặt thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Vào phân hệ Tiền gửi/Tiền mặtPhiếu thu, nhấn nút Tạo mới;
 • Chọn Dạng thuNhận tiền trả lại từ nhà cung cấp;

 • Khai báo thông tin: Người nộpSố tiền thuDiễn giải và mục tin in, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng;
 • Chọn tính năng ​​​​​​​  trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu in phiếu thu.

      I.3. Thu tiền từ người lao động

            – Định khoản bút toán:

               Nợ TK 1111: Tiền Việt Nam

               Có TK 3341: Phải trả công nhân viên

            – Nghiệp vụ Thu tiền từ người lao động thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Vào phân hệ Tiền gửi/Tiền mặtPhiếu thu, nhấn nút Tạo mới;
 • Chọn Dạng thuNhận tiền ứng lương của người lao động;

 • Khai báo thông tin: Người nộpSố tiền thuDiễn giải và mục tin in, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng;
 • Chọn tính năng ​​​​​​​  trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu in phiếu thu.

      I.4. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

            – Định khoản bút toán:

               Nợ TK 1111: Tiền Việt Nam

               Có TK 1121: Tiền Việt Nam

            – Nghiệp vụ Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Vào phân hệ Tiền gửi/Tiền mặtPhiếu thu, nhấn nút Tạo mới;
 • Chọn Dạng thuNhận tiền mặt tại ngân hàng;

 • Khai báo thông tin: Tài khoản ngân hàngSố tiềnDiễn giải và mục tin in, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng;
 • Chọn tính năng  ​​​​​​​ trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu in phiếu thu.

           I.5 Thu từ hoàn tạm ứng

                – Định khoản bút toán:

                   Nợ TK 1111: Tiền Việt Nam

                   Có TK 141: Tạm ứng

                – Nghiệp vụ Thu từ hoàn tạm ứng thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Vào phân hệ Tiền gửi/Tiền mặtPhiếu thu, nhấn nút Tạo mới;
 • Chọn Dạng thuThu lại tiền tạm ứng;

 • Khai báo thông tin: Người nộpSố tiền thuDiễn giải và mục tin in, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng;
 • Chọn tính năng ​​​​​​​  trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu in phiếu thu.

         I.6. Thu khác

              – Định khoản bút toán:

                 Nợ TK 111: Tiền mặt (1111, 1112)

                 Có TK 136: Phải thu nội bộ

                 Có TK 138: Phải thu khác

                 Có TK 244: Cầm cố, thế chấp, kỹ quỹ, ký cược (TT200)

                 Có TK 1386: Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (TT133)

                 Có TK 228: Đầu tư khác (TT200)

                 Có TK 228: Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (TT133)

                 Có TK 338: Phải trả, phải nộp khác

                 Có TK 411: Vốn đầu tư của chủ sở hữu

                 Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính

                 Có TK 711: Thu nhập khác

              – Nghiệp vụ Thu khác thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Vào phân hệ Tiền gửi/Tiền mặtPhiếu thu, nhấn nút Tạo mới;
 • Chọn Dạng thuThu khác;

 • Khai báo thông tin: Số tiền thuTài khoản kế toán đối ứng, các Khoản mục chi tiết liên quan, Diễn giải và mục tin in, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng;
 • Chọn tính năng ​​​​​​​  trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu in phiếu thu.

II. Chi tiền mặt

       II.1 Chi tiền trả nhà cung cấp

             – Định khoản bút toán:

                Nợ TK 3311: Thanh toán với người bán

                Có TK 1111: Tiền Việt Nam

             – Nghiệp vụ Chi tiền trả nhà cung cấp thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Vào phân hệ Tiền gửi/Tiền mặtPhiếu chi, nhấn nút Tạo mới;
 • Chọn Dạng chiTrả tiền cho nhà cung cấp;

 • Khai báo thông tin: Người nhậnSố tiền chiDiễn giải và mục tin in, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng;
 • Chọn tính năng ​​​​​​​  trên thanh công cụ, sau đó chọn phiếu chi cần in.

         II.2 Chi tiền trả khách hàng

               – Định khoản bút toán:

                  Nợ TK 1311: Thanh toán với khách hàng

                  Có TK 1111: Tiền Việt Nam

               – Nghiệp vụ Chi tiền trả khách hàng thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Vào phân hệ Tiền gửi/Tiền mặtPhiếu chi, nhấn nút Tạo mới;
 • Chọn Dạng chiTrả lại tiền cho khách hàng;

 • Khai báo thông tin: Người nhậnSố tiền chiDiễn giải và mục tin in, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng;
 • Chọn tính năng  ​​​​​​​ trên thanh công cụ, sau đó chọn phiếu chi cần in.

       II.3 Rút quỹ tiền mặt nộp vào tài khoản ngân hàng

            – Định khoản bút toán:

               Nợ TK 1121: Tiền Việt Nam

               Có TK 1111: Tiền Việt Nam

            – Nghiệp vụ Rút quỹ tiền mặt nộp vào tài khoản ngân hàng thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Vào phân hệ Tiền gửi/Tiền mặtPhiếu chi, nhấn nút Tạo mới;
 • Chọn Dạng chiNộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng;

 • Khai báo thông tin: Tài khoản ngân hàngSố tiền chiDiễn giải và mục tin in, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng;
 • Chọn tính năng ​​​​​​​  trên thanh công cụ, sau đó chọn phiếu chi cần in.

        II.4 Chi tiền tạm ứng

              – Định khoản bút toán:

                 Nợ TK 141: Tạm ứng

                 Có TK 1111: Tiền Việt Nam

              – Nghiệp vụ Chi tiền tạm ứng thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Vào phân hệ Tiền gửi/Tiền mặtPhiếu chi, nhấn nút Tạo mới;
 • Chọn Dạng chiChi tiền tạm ứng;

 • Khai báo thông tin: Người nhậnSố tiền chiDiễn giải và mục tin in, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng;
 • Chọn tính năng ​​​​​​​  trên thanh công cụ, sau đó chọn phiếu chi cần in.

            II.5 Chi trả lương cho từng người lao động

                  – Định khoản bút toán:

                     Nợ TK 3341: Tạm ứng

                     Có TK 1111: Tiền Việt Nam

                  – Nghiệp vụ Chi trả lương cho từng người lao động thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Vào phân hệ Tiền gửi/Tiền mặtPhiếu chi, nhấn nút Tạo mới;
 • Chọn Dạng chiTrả lương cho từng người lao động;

 • Khai báo thông tin: Người nhậnSố tiền chiDiễn giải và mục tin in, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng;
 • Chọn tính năng  ​​​​​​​ trên thanh công cụ, sau đó chọn phiếu chi cần in.

        II.6 Chi trả lương theo bảng thanh toán

               – Định khoản bút toán:

                  Nợ TK 3341: Tạm ứng

                  Có TK 1111: Tiền Việt Nam

               – Nghiệp vụ Chi trả lương theo bảng thanh toán thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Vào phân hệ Tiền gửi/Tiền mặtPhiếu chi, nhấn nút Tạo mới;
 • Chọn Dạng chiTrả lương theo bảng thanh toán;

 • Khai báo thông tin: Chứng từ cơ sở (chứng từ Tính lương), Số tiền chiDiễn giải và mục tin in, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng;
 • Chọn tính năng ​​​​​​​ trên thanh công cụ, sau đó chọn phiếu chi cần in.

         II.7 Chi khác

               – Định khoản bút toán:

                  Nợ TK 121: Chứng khoán kinh doanh

                  Nợ TK 244: Ký quỹ, ký cược dài hạn (TT200)

                  Nợ TK 1386: Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (TT133)

                  Nợ TK 341: Vay và nợ thuê tài chính

                  Nợ TK 336: Phải trả nội bộ

                  Nợ TK 641: Chi phí bán hàng

                  Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp (TT200)

                  Nợ TK 6421, 6422: Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp (TT133)

                  Có TK 111: Tiền mặt (1111, 1112)

               – Nghiệp vụ Chi khác thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Vào phân hệ Tiền gửi/Tiền mặtPhiếu chi, nhấn nút Tạo mới;
 • Chọn Dạng chiChi khác;

 • Khai báo thông tin: Tài khoản kế toán đối ứng, các Khoản mục chi tiết của tài khoản đối ứng, Số tiền chiDiễn giải và mục tin in, sau đó nhấn Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng;
 • Chọn tính năng ​​​​​​​  trên thanh công cụ, sau đó chọn phiếu chi cần in.

 

Người dùng có thể liên hệ với bộ phận tư vấn, hỗ trợ của Công ty TNHH 1C Việt Nam để được tư vấn, giải đáp, hỗ trợ theo các số điện thoại: 

Tư vấn dịch vụ: (+84)247 108 8887

Hỗ trợ khách hàng: (+84)247 106 6667