Tài liệu hướng dẫn

HDSD - Thao tác Kết chuyển cuối kỳ

ĐĂNG NGÀY: 11/01/2021

Các bước thao tác kết chuyển cuối kỳ trên phần mềm kế toán AccountingSuite:

Các bút toán định kỳ hàng tháng kế toán phải thực hiện bao gồm:

 • Hạch toán giá vốn (nếu áp dụng phương pháp tính giá xuất kho Bình quân gia quyền cuối kỳ);
 • Hạch toán phân bổ chi phí trả trước;
 • Hạch toán trích khấu hao tài sản cố định;
 • Kết chuyển thuế GTGT (nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng);
 • Đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (thông thường thực hiện vào cuối năm tài chính);
 • Phân bổ chi phí sản xuất chung (đối với doanh nghiệp sản xuất, cung cấp dịch vụ, xây lắp…);
 • Tính toán giá thành sản phẩm, dịch vụ (đối với doanh nghiệp sản xuất, cung cấp dịch vụ, xây lắp…);
 • Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu;
 • Kết chuyển doanh thu, chi phí;
 • Kết chuyển lãi (lỗ) trong tháng (nếu cần).

Để thực hiện thao tác kết chuyển cuối tháng, người sử dụng thao tác như sau:

 • Vào phân hệ Kế toánĐóng tháng (Xác định kết quả kinh doanh), nhấn nút Tạo mới;
 • Điền Kỳ là tháng cần đóng, sau đó nhấn nút Kết chuyển hoặc Kết chuyển và đóng.

 

Người dùng có thể liên hệ với bộ phận tư vấn, hỗ trợ của Công ty TNHH 1C Việt Nam để được tư vấn, giải đáp, hỗ trợ theo các số điện thoại: 

Tư vấn dịch vụ: (+84)247 108 8887

Hỗ trợ khách hàng: (+84)247 106 6667