Thông tin bản cập nhật

Bản cập nhật 2.2.20 (20/11/2021)

ĐĂNG NGÀY: 22/11/2021

Thông tin bản cập nhật và tính năng mới

Giảm thuế suất thuế GTGT
Theo Nghị định 92/ND-CP, người sử dụng có thể tạo mức thuế suất thuế GTGT mới (sau giảm
30%) là 3.5% và 7.5%. Để tạo mới thuế suất thuế GTGT, vào phân hệ Thiết lập - Thiết lập
chung - VAT.


Cải tiến quy trình sản xuất nhiều công đoạn
Chi phí sản xuất chung trong một bộ phận có thể thực hiện phân bổ cho nhiều vụ việc trong các
bộ phận trực thuộc, Người sử dụng cũng có thể thiết lập quy trình sản xuất nhiều công đoạn bằng
cách thiết lập cấu trúc các bộ phận theo cấp bậc.


Cải tiến các báo cáo
Báo cáo Bán hàng theo khách hàng (chi tiết) hiển thị thêm số hóa đơn và ngày hóa đơn.


Các cải tiến khác
• Chứng từ Phiếu xuất sử dụng, cho phép điền tài khoản cho nhiều dòng mặt hàng.
• Chứng từ Nhập kho thành phẩm, Phế liệu thu hồi được hiển thị trên mẫu in Phiếu nhập kho.


Sửa các lỗi tìm thấy

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Theo dõi tại