Thông tin bản cập nhật

Bản cập nhật 2.2.21 (08/01/2022)

ĐĂNG NGÀY: 10/01/2022

Thông tin bản cập nhật và tính năng mới

Ký hiệu hóa đơn điện tử
Theo thông tư 78/2021, quy định về ký hiệu hóa đơn điện tử được thay đổi. Để tạo mới ký hiệu
hóa đơn, vào phân hệ “Kế toán – Mẫu hóa đơn GTGT.


Cải tiến các báo cáo
• Báo cáo bán hàng (hiển thị các mặt hàng dịch vụ với giá trị bằng 0)
• Báo cáo Hàng hóa theo lô (hiển thị số lượng đúng theo đơn vị tính khai báo trường hợp có đơn
vị tính liên quan)
• Sổ tài sản cố định
 

Các cải tiến khác

• Bổ sung bộ kết nhập từ tệp excel cho chứng từ Bảng kê hàng bán của người nhận ký gửi (đại
lý)
• Mẫu in mới được bổ sung với các thông tin đối tác về Điện thoại, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn

Sửa các lỗi tìm thấy

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Theo dõi tại