Thông tin bản cập nhật

Bản cập nhật 2.2.22 (15/02/2022)

ĐĂNG NGÀY: 16/02/2022

Thông tin bản cập nhật và tính năng mới

Cập nhật mức thuế suất thuế GTGT 8%
"Ngày 28/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP, theo đó mức thuế suất 8%
được bổ sung thêm.
Các cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức
thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ
các nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo
hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng,
than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất; sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ
đặc biệt; công nghệ thông tin"


Cải tiến các báo cáo
• Tùy chỉnh trang trí khuôn báo cáo, sổ sách được bổ sung.
• Bổ sung báo cáo "Sổ chi tiết thuế GTGT đầu ra" cho thông tư 132/2018
• Sửa đổi một số chỉ tiêu trên Thuyết minh báo cáo tài chính
• Bảng kê thuế GTGT đầu ra được thay đổi, sắp xếp lại các hóa đơn GTGT theo thứ tự ký hiệu
hóa đơn, ngày hóa đơn, số hóa đơn


Cải tiến biểu mẫu Kết nhập từ excel
Sửa đổi một số biểu mẫu kết nhập từ tệp excel: Kết nhập giao dịch thủ công, Hóa đơn mua
hàng, Hóa đơn bán hàng (về ngày nhận/ xuất hóa đơn GTGT và cơ chế làm tròn), Hóa đơn bán
hàng (về kết nhập doanh thu chưa thực hiện) Chứng từ thu chi ngân hàng, Chứng từ thu chi tiền
mặt (về Hợp đồng)


Sửa các lỗi tìm thấy

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Theo dõi tại