Thông tin bản cập nhật

Bản cập nhật 2.2.23 (15/04/2022)

ĐĂNG NGÀY: 19/07/2022

Thông tin bản cập nhật và tính năng mới

Tính chênh lệch tỷ giá trong Đóng tháng 

Có thể tùy chỉnh tính lại chênh lệch tỷ giá theo công nợ trong các chứng từ Đóng tháng vào tháng tùy ý.

 

Kế toán theo bộ phận trên tài khoản 642

Để sử dụng tính năng này, hãy mở menu "Tùy chỉnh - Sản xuất".

 

Hạch toán ngoại tệ theo tài khoản 341

Có thể hạch toán theo ngoại tệ trên tài khoản 3413.

 

Cải tiến biểu mẫu Kết nhập từ excel

• Có thể kết nhập từ Excel các đối tượng mới: danh mục hợp đồng, chứng từ tính lương

• Tính năng chỉ định số tiền ngoại tệ và số tiền bằng VND khi kết nhập các chứng từ tiền mặt và tiền gửi từ Excel

 

Các cải tiến khác

• Tính năng chọn được mặt hàng kiểu thành phẩm trong chứng từ "Tách bộ"

• Bảng cân đối kế toán hiển thị số dư tổng hợp đối với các tài khoản ngoại tệ (không chi tiết số dư theo từng đơn vị tiền tệ)

 

Sửa các lỗi tìm thấy 

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Theo dõi tại