Thông tin bản cập nhật

Bản cập nhật 2.2.24 (15/07/2022)

ĐĂNG NGÀY: 19/07/2022

Thông tin bản cập nhật và tính năng mới

Hạch toán chi tiết hợp đồng đối với tài khoản 157 - Hàng gửi đi bán

Để bật tính năng này, Vào phân hệ Thiết lập - Bán hàng

 

Cải tiến Chi phí trả trước

Người sử dụng có thể chuyển giá trị đang tập hợp ở Xây dựng cơ bản dở dang sang Chi phí trả trước.

Để sử dụng tính năng này, tạo chứng từ Ghi nhận chi phí trả trước, CCDC với dạng giao dịch là "Xuất từ xây dựng cơ bản dở dang"

 

Cải tiến báo cáo

• Trường mục tin bổ sung có thể được gọi ra trong Báo cáo tổng hợp

• Bổ sung các phương án báo cáo mới trong Báo cáo bán hàng theo khách hàng (chi tiết)

• Trường Ngày tháng năm được trình bày đồng nhất về định dạng trên các báo cáo

• Bản ghi kết chuyển của chứng từ Nhập kho thành phẩm được trình bày chi tiết với diễn giải kèm theo.

• Bổ sung thêm cột Mẫu số hóa đơn và cột Ký hiệu hóa đơndiễn giải hóa đơn GTGT trong báo cáo Bảng kê đầu vào, Bảng kê đầu ra.

 

Cải tiến biểu mẫu Kết nhập từ excel

• Bổ sung bộ xử lý kết nhập chứng từ Hóa đơn mua hàng - Dạng giao dịch Nhập khẩu

• Cột được bổ sung trong các biểu mẫu kết nhập danh mục.

• Thuế GTGT sẽ được tính tự động dựa theo thuế suất VAT nhập trong biểu mẫu kết nhập liên quan.

 

Cải tiến mẫu in

Bổ sung thêm trường "Số tiền gồm thuế GTGT" trong mẫu in Phiếu nhập kho

 

Cải tiến giao diện

• Bổ sung thêm trường Số tiền gồm thuế GTGT trong các chứng từ

• Bổ sung thêm công cụ trong Hóa đơn bán hàng, công cụ cho phép người sử dụng làm tròn giá hoặc thay đổi giá theo một tỷ lệ nhất định. Để sử dụng, nhấn chuột vào nút "Thay đổi giá" trong phần bảng chứng từ.

 

Các cải tiến khác

• Bổ sung thêm tài khoản 6232 trong hệ thống tài khoản thông tư 200/2014

• Kiểm soát tính đơn trị của trường thông tin SKU trong mặt hàng

• Cập nhật tờ khai thuế GTGT theo HTKK 4.7.2

 

Sửa các lỗi tìm thấy

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Theo dõi tại