Thông tin bản cập nhật

Bản cập nhật 2.2.25 (16/02/2023)

ĐĂNG NGÀY: 16/02/2023

Thông tin bản cập nhật và tính năng mới

Cải tiến mẫu in

 

Bổ sung thêm thông tin về khoản mục của tài khoản trong mẫu in Phiếu kế toán

 

Cải tiến báo cáo

 

• Bổ sung thêm các phương án hiển thị cho “Báo cáo bán hàng theo khách hàng (chi tiết)”
• Bổ sung thêm các phương án hiển thị cho “Báo cáo mua hàng theo nhà cung cấp (chi tiết)”.
• Bổ sung thêm “Báo cáo phải thu” và “Báo cáo phải trả”: là hai báo cáo thể hiện chi tiết phát sinh và số dư công nợ theo từng chứng từ. Để sử dụng các báo cáo này, cần bật hộp kiểm “Các khoản phải thu theo hợp đồng và chứng từ” đối với “Báo cáo phải thu” và hộp kiểm “Các khoản phải trả theo hợp đồng và chứng từ” đối với “Báo cáo phải trả.

 

Kế toán theo bộ phận trên tài khoản 642

 

Bổ sung thêm cột thể hiện khoản mục “Xây dựng cơ bản dở dang” cho tài khoản kế toán 2411 trong các mẫu kết nhập khi kết nhập dữ liệu từ tệp excel

 

Cải tiến giao diện

 

Bổ sung thêm cột Ký hiệu hóa đơn GTGT, Số hóa đơn GTGT, Ngày hóa đơn GTGT hiển thị trong danh sách các chứng từ của phân hệ Mua hàng, phân hệ Bán hàng

 

Cải tiến khác

 

Kiểm soát tính đơn trị của mã SKU của danh mục mặt hàng sẽ được đưa ra dưới dạng tùy chọn. Người sử dụng có thể lựa chọn kiểm soát hoặc không kiểm soát. Để thực hiện, vào phân hệ Thiết lập – Thiết lập các tham số kế toán – Thiết lập chung – Cài đặt bổ sung

 

Sửa các lỗi tìm thấy

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Theo dõi tại