Thông tin bản cập nhật

Bản cập nhật 2.2.27 (16/02/2023)

ĐĂNG NGÀY: 16/02/2023

Thông tin bản cập nhật và tính năng mới

Kết nhập hóa đơn đầu vào từ tệp XML

 

Để sử dụng tính năng mới này, người sử dụng đến phân hệ "Mua hàng" - "Kết nhập hóa đơn đầu vào từ tệp XML"

 

Cải tiến mẫu in

 

• Thêm trường "Diễn giải" trong Phiếu mua hàng
• Hiển thị trường "Đơn giá dự tính" trong mẫu in Phiếu nhập kho khi Nhập kho thành phẩm

 

Cải tiến báo cáo

 

Bảng cân đối số phát sinh theo tài khoản: Hiển thị tất cả các khoản mục của từng tài khoản

 

Cải tiến khác

 

• Sử dụng được các tài khoản ngoại tệ khi thanh lý tài sản cố định
• Hỗ trợ chọn nhiều chứng từ cơ sở cùng một lúc trong Hóa đơn GTGT

 

Sửa các lỗi được tìm thấy

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Theo dõi tại