Thông tin bản cập nhật

Bản cập nhật 2.2.31 (24/11/2023)

ĐĂNG NGÀY: 20/12/2023

Thông tin bản cập nhật và tính năng mới

Điểm mới trong phiên bản 2.2.31

 

Thêm trường Mã cho danh mục "Vụ Việc"

 

Tính năng này giúp người dùng có thể tìm kiếm nhanh các "Vụ việc" bằng Mã. Ngoài ra, người dùng có thể dùng trường Mã này để phân biệt các vụ việc có cùng tên.

 

Cải tiến khuôn in

 

• Bổ sung mẫu in "Phiếu mua hàng" trong chứng từ "Tiếp nhận chi phí bổ sung"
• Cải tiến Phiếu xuất kho nội bộ: thêm trường "Người nhận" khi điều chuyển hàng hóa nội bộ.
• Cải tiến mẫu in: Giấy thanh toán tiền tạm ứng

 

Cải tiến báo cáo

 

Bổ sung báo cáo mới: Báo cáo công nợ theo hàng hóa

 

Các cải tiến khác

 

• Cải tiến man hình lãnh đạo
• Thông tin liên hệ của đối tác có thể sử dụng trong các báo cáo quản trị

 

Sửa các lỗi tìm thấy

 

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Theo dõi tại