Thông tin bản cập nhật

Bản cập nhật 2.2.6 (08/09/2020)

ĐĂNG NGÀY: 08/09/2020

Thông tin bản cập nhật và tính năng mới

Sản xuất nhiều công đoạn

Quá trình sản xuất với nhiều công đoạn sản xuất.
Trình tự các công đoạn được tính toán tự động, để đặt hàng thủ công, hãy vào menu ‘Thiết lập các tham số kế toán – Tính giá thành’.

Bao bì luân chuyển

Kế toán bao bì luân chuyển người nhận và người gửi.
Để kích hoạt điều này, hãy sử dụng menu ‘Thiết lập các tham số kế toán – Mua hàng’ cho người nhận và ‘Thiết lập các tham số kế toán – Bán hàng’ cho người gửi.

Tỷ lệ bảo hiểm và thay đổi số tiền giảm trừ gia cảnh

 • Tỷ lệ bảo hiểm thay đổi thành 0% từ ngày 01/01/2020
 • Giảm trừ gia cảnh cá nhân thay đổi thành 11.000.000 VND kể từ ngày 01/07/2020
 • Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc thay đổi thành 4.400.000 VND kể từ ngày 01/07/2020

Cải tiến các báo cáo

 • Báo cáo mới ‘Báo cáo chi tiết công nợ theo chứng từ’ và ‘Báo cáo chi tiết công nợ theo chứng từ và hàng hóa’ hiển thị thông tin chi tiết về các khoản phải trả và phải thu theo từng chứng từ.
 • Giao diện có điều kiện cho các báo cáo – có thể thiết lập cỡ chữ, màu nền, vị trí tổng số. Bạn có thể tìm thấy điều này khi nhấp vào nút ‘Thiết lập’ trong biểu mẫu báo cáo.
 • Hồ sơ chứng từ thuế và chứng từ hóa đơn được nhóm thành 1 hàng trong báo cáo ‘Sổ quỹ’.
 • Báo cáo tổng hợp’ mới hiển thị dữ liệu từ các loại đối tượng.
 • Bộ lọc đã được mở rộng trong tất cả các báo cáo.

Bán công trình xây dựng cơ bản dở dang

Có thể bán công trình xây dựng cơ bản dở dang từ TK 2411.
Để sử dụng, hãy tạo một chứng từ Hóa đơn bán hàng mới và chọn tài khoản 2411 trong phần bảng.

Cải thiện giao diện

 • Tài khoản 333 (Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước) có thể được chọn trong các chứng từ tiếp nhận.
 • Các tài khoản 3387 và 711 có thể được chọn trong phần bảng của Hóa đơn bán hàng.
 • Có thể chọn TK 154 trong chứng từ Mua sắm TSCĐ.
 • Chứng từ điều chuyển hàng tồn kho có thể được tạo trên cơ sở Hóa đơn mua hàng, Hóa đơn bán hàng và Chứng từ sản xuất.
 • Việc kết chuyển chứng từ cuối kỳ đã được tối ưu hóa.
 • Một mẫu in mới “Phiếu tính tiền” đã được thêm vào chứng từ Hóa đơn bán hàng.

Sửa lỗi

 • Sửa các lỗi được phát hiện

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Theo dõi tại