Thông tin bản cập nhật

Bản cập nhật 2.2.8 (12/11/2020)

ĐĂNG NGÀY: 12/11/2020

Thông tin bản cập nhật và tính năng mới

Giao diện sử dụng dành cho đối tượng không phải kế toán

Tính năng kế toán có thể bị tắt cho toàn bộ cơ sở dữ liệu hoặc chỉ cho một số người dùng.
Để thiết lập, hãy vào menu ‘Thiết lập các tham số kế toán – Cài đặt chung’.

Theo dõi công nợ phải thu theo hợp đồng và chứng từ hạch toán

Để thiết lập, chuyển đến “Thiết lập các tham số kế toán- Bán hàng”

Tự động tính giá vốn và lợi nhuận

Chỉ áp dụng cho phương pháp tính giá hàng tồn kho bình quân gia quyền.
Không thể sử dụng với Sản xuất và nhiều tiền tệ.
Để bật tính năng này, hãy vào menu ‘Thiết lập các tham số kế toán – Cài đặt chung’.

Ghi giảm CCDC tại kho

Bạn có thể tìm thấy tính năng này trong phần hành “Tài sản cố định-CCDC và Chi phí trả trước”

Cải tiến phần hành Bán lẻ

  • Cải tiến giao diện quầy thu ngân.
  • SKU hoặc mã hàng có thể được hiển thị trong quầy thu ngân. Để bật tính năng này, hãy chuyển tới ‘Thiết lập tham số kế toán – Bán lẻ’.
  • Thiết lập dạng giá cho quầy thu ngân.

Chỉnh mẫu in Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho

Tất cả dạng mặt hàng (hàng hóa và dịch vụ) được hiển thị trong mẫu in ‘Phiếu xuất, nhập’.

Sửa lỗi

  • Sửa các lỗi được phát hiện

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Theo dõi tại